Rječnik sastavio: Ivan Slamnig

A
adoravati, obožavati, poštovati (tal. adorare)
ajer, zrak (lat. aer)
al, ali, ili
aliti, ili
almuštvo, milostinja (njem. Almosen)
angosa, nevolja (tal. angoscia)
argutla, držalo od kormila (grčko-roman. ergatula)
azur, modri emajl

B
badanj, bure bačva
bah,  goropadan čovjek, bahatost
bah, a, o, silovit, bahat
bahat, ž., topot
bahtati, bučiti, oriti se
bakita, prut, toljaga; žezlo (tal. bacchetta)
balsamiti, balzamov, koji daje mirisnu smolu
bandižan, prognan, (tal. bando, progonstvo)
bar, ž., vojska; mnoštvo, ljudstvo (perz. bar)
barom,  jatomice
barun, vojvoda
basilk, bosiljak
baša, vojvoda
bat, bata, topuz
batalja, bitka (tal. battaglia)
bedev, (arap.) konj
berilj, beril, dragi kamen
berita, kapa (tal. berretta)
bičak (i bičag), nož (tur. byčak)
bičva, bječva, čarapa
bigat, bježati
biližati, bilježiti
biran, rna, rno, biran, po izboru
bistar, ra, ro, brz, hitar, živ
biti sa nj, sa nje, vidi sa nj
blag, bogat, sretan, dobrostojeći
blagovit, bogat
blažen blažen
bleča, zdenac, čatrnja
blud ž., bludnost, sramota
bluditi, lutati, zastranjivati, varati se, zabavljati se
bljusti, bljudem, čuvati
bo, jer
boboniti, zvučati (ispor. bubnjiti)
bodežan, žna, žno, bodljiv
bokara, bukara, vrč
bok, pl. boci, bok; ono što je na boku; mjesto gdje se oružje pripasuje; oružje samo; boci, rebra, kuk; bol u kukovima, lumbago
bolanča, neki novac
bolizan zni ž., bolest
bot, mah, udarac (tal. botto)
branča, škrga (tal. branchia)
breč, glas (ispor. brečati)
brez, bez
brig, rub, okrajak
brna, blato; komad, gruda zemlje, blata, ilovače
brnjica, kolut, minđuša
broditi, voziti
broj, skupina društvo; obilje, blagostanj; vrijednost, visoka cijena, ugled
bržen, svetkovan (od brići, svetkovati)
bud, ako
budi da, premda
buknuti, provaliti
bus, struk
busati, lupati (tal. bussare)
busiti se, rasti u bus
buslomanstvo, muslimanstvo, islam
bust, trup, prsi (tal. busto)

C
cafir, safir
cela, ćelija (tal. cella)
celovati, cjelivati
cić i cića, radi, zbog
cidina, voda, što cjedi
cilicij, vrećište, tj. haljina ili pojas od hrapave tkanine, koji su isposnici nosili zbog pokore (lat. cilicium)
cilost, poštenje, neporočnost
cindra, citara
ciriti se, ceriti se
cista, cesta
civan, vna,  ili vni. ž., cijevka, krak svijećnjaka, žižak
ckvara, mast
ctakliti, cakliti se
cvitje, cvijeće

Č
ča, što
čalun, prostirka, ćilim (tal. celone)
čanča, besmislica, trica (tal. ciancia)
čečati, čečem, čučati, čučnuti
čelo, prednja četa vojske
čemeran, gorak
činjen'je, djelo, čin
čirsan'je, mazanje, šminka, make-up (prema tal. cerussa)
čistinja, čistoća
čistosrid, Pepelnica, prvi dan korizme
čit, čitav
čitovat, cio, čitav, zdrav
črida, krdo, stado, stoka
čripati, crpsti
čripi, krhotine
črljen, crven
črp, crijep
čten'je, čitanje
čtiti, čtijem, čitati; štovati; slaviti
čtovati se, častiti se
čvarljak, čvorak

Ć
ćud, ćudorednost
ćuh, duh, "spiritus" (AR da je možda greška umjesto duh, ali oćito se radi o prijevodu latinske riječi)
ćuhtati, lepršati (ispor. ćuh)

D
da, a, ali, nego; što, jer; dapače
daleč, daleče, daleko, izdaleka
dali, ali
dar: dar do: der do, sve do
dažjiti, kišiti
der, deri, čak  der do sve do
desperan, očajan, potišten (tal. disperato)
dičen'je, dika
di, vidi diti
dil, dilo, djelo
dilj i dilja, zbog, radi
dimati, dimam, puhati, hujati
diti, reći, dim ili diju, velim; di, veli
divički, djevojački
dižd, dažd, kiša
djački, latinski
do istine, zaista
dob, sr., doba
dobiti, dobudem, dobiti, dobijem
dobitje, pobjeda
dobrina, dobrota
dobročasiti, pozdraviti
dobrovoljan, dobre volje
dokla, dokle, dok
dokol, dok, dokle
dol, dolje
dola, dolje
dom, gospodin, don, dum (kaže se svećeniku, od lat. dominus)
domom, kući
dopriti, (s akuzativom) doprijeti do, dohvatiti
dosti, dosta
dostojati, udostojati se, izvolijevati, zaslužiti, postići, dostojati se, izvoljeti
dostojno je, pristoji se, dolikuje
došasno, buduće
doteći, dotrćati, dostići
dotol, dotoli, dotle
dovolje, dovoljno, dosta
drivje, drvlje
drom, drum
drugoč, drugi put
družba, mnoštvo
družben, uzajamno povezan, zajednički
držav i država, kraj, zemlja
dugovati, prometati se, raditi (ispor. slov. dolgovati)
dvanadest, dvanaest
dvanjke, dvoatruka torba, bisage
dvignuti, dignuti
dvizati, dizati
dvor, dvor, kuća, dvorjanstvo, puk; na dvor ili na dvoru, izvana, napolje
dvoran, rna, rno, udvoran, uglađen
dvoriti (s akuzativoml) udvoravati se komu

F
faćel, povoj, koprena (mađ. fátyol)
fariz, konj, parip (grč. i tur. fares)
fin, konac (tal. fine)
Flandriot, iz Flandrije
foja, lišće (tal. foglia)
folj, list (tal. foglio)
fontana, izvor vrelo (tal. fontana)
fortuna, oluja; sreća (tal. fortuna)
friz, ures, nakit (tal. freggio)
fruštati, bičevati (tal. frustare)
fum, dim (tal. fumo)
funestra, prozor (tal. finestra)

G
gale, galeb
garbun, v. grbin
gavun, sobica na krmi broda, iz koje se upravlja
gdi,  gdje; ako
gluman, mna, mno, šaljiv, veseo, obijestan
gnjiv, gnjev
goba, grbava
god1, god, volja; dati god, popustiti
god2, čas, rok
goda, zgoda, prigoda
gode, god, kada gode, uvijek
godi, god, godi biti, drago biti
godir, god
Gog  Gog (muško ime, mitski kralj u zemlji Magoga)
gojten, gajtan, širit, traka
gostara, boca
gradele, roštilj
gradni, gradski
grbin, jugozapadni vjetar (tal. gherbino)
grdina, zloća, oholost, zavist
grdinja, gadost, grdoba
grditi,(intranzitivno) poružiti (se)
grdost, zloća
greb, grob
gresti, ići; grem, idem;  gredući ili grede, idući; grediše - gredihu, iđaše - iđahu
gromiti, grmjeti
gromor, buka
grop, uzao, čvor, kesa novca (tal. groppo)
grst,ž., gnušanje
grubiti, nagrđivati
grund, zemlja, tlo (njem. Grund), ukoliko nije grunda, što vidi
grunda, namršteno čelo (tal. gronda - streha)
gubica, deminutiv od guba, gunj, biljac, deka
gusa, gusarenje, grabež
gusterna, bunar, čatrnja (tal. cisterna)
gvača, podvoljak
gvozd, čavao, željezo

H
haj biti, hajati, starati se
hajati koga, hajati za koga
har, hvala
haz, trbuh
herceg, vojvoda (njem. Herzog)
hered, nasljednik (lat.)
hin, prijevara, varka
hina, prijevara, varka
hinac, himbenik, varalica
hiniti, varati, lažno prikazivati
hit,  hitac, udarac
hitan hitan
hitar, lukav, dosjetljiv, vješt
hitati (se), hvatati (se); hitati se rukom mahnuti rukom
hitrost, lukavost, vještina
hizati, ritati se
hiznuti, ritnuti se, skočiti
hiža, kuća
hladenac, kladenac, zdenac
hladišće, zaklonište
hlanje, hladnije, blaže, slabije
hlapstvo, ropstvo
hlepiti hlepjeti, žudjeti
hlib  hljeb
hliditi, puhati
hlop, klopot,  buka
hlopiti, bučiti, puhati, naletjeti
hojme, "ajme!"
hor, zemlja, kraj, narod (grč. hora)
hora, v. hor
horuga, horugva, zastava, vidi i korugva
hot, htijenje, pohota
hoteć biti, željan biti, htjeti
hotin'je, pohota
hrl, brz
hrla, žurba
hronuti, hropnuti, zahroptati
hručati, čam, groktati
hrusnuti, puknuti
hudin'ja, opačina, strast
huhtati, -hćem, hujati, šumiti
hust, gomila, hrpa, mnoštvo
hvaljen'je, hvala
hvoja, grana, grančica, iver
hvojiti, poticati na rast

I
imiti, imati; imij, imaj;  imil   imao
indi, drugdje
inuda, druguda
iskahnuti, izlanuti
iskasiti, izići (kasajući)
iskusiti, iskušati
isprtiti, rasteretiti
istašćati, iščeznuti
istin, a, o, istinit
izam, zma, izuzetak
izeti, izmem, izvaditi, izlučiti
izlinjati, nestati, uginuti
iznevarke, iznenada
izuviditi, izvidjeti, istražiti
izuviti, vim, istražiti, upoznati
izvijati, izricati, izlagati
izviti, izgovor, pošteda
izvitati se, izgovarati se, izmicati
izviti se, izvući se

J
ja - ja, ili - ili
jati, uzeti, početi, ja, jaše, uze, uzeše; jal, uzeo
javor, lovor
jazik,  jezik
jeda, zar
jej, njoj
jelin, jelen
jerejerebo,  jer
Jerosolima,  Jeruzalem
jid, jelo, jedenje
jidovati,  jediti se, bjesnjeti
jime, ime
jimiti, imati
jisti,  jesti, ji, jede
jistva i jistvo,  jelo
jizditi,  jezditi
još i jošće,  još
jur i jure, već, više
jutri dan, sutradan

K
kadi, gdje
kalati, spustiti (tal. calare)
kami, kamen
kamik, kamen
kamilja, deva
kandalir, svijećnjak (tal. candeliere)
kantan'je pjevanje (tal. cantare)
kar, prijekor, svađa
karta, papir .
kastil i kastilo, kaštel, kula
katrida, stolica
kazati se, pokazati se, javiti se
ki, ka, ko, koji, tko
kip, tijelo, struk
klasti, kladem, staviti
kler, žučljivost, srdžba
klonda, kolonda, stup
klopci, drvene cipele, cokule
ključiti, svijati, ponizivati
kljukati,  kljukati, trpati
kljuvavac, (pjetao) koji rado kljuje
kobilica, skakavac
koki, a, o, kolik, kakav
koli, koliko, kad, slobodno vrijeme, "tempus vacuum" (AR)
koliti, smjerati, željeti
kolo, kola, voz
kolur, boja (tal. colore)
komora, soba, spavaća soba
komostre, komoštre, lanci o koje se vješa kotao nad ognjištem
kon, kod, kraj
konfin, međa (tal. confine)
kontuš, odijelo (mađ. kö ntö s)
konjuh, konjušnik
kopniti, topiti se, trunuti
koporati, lupati, koprcati se
korablja, lađa
korizma, vrijeme posta i pokore u katoličkoj crkvenoj godini
korugva, korugvica, zastava,  zastavica
kosor, kosir
kreljut, krilo
kripost, krepost, snaga
krovišće, prostirač
kučiti, lupati
kundir, vrč

L
lačan, gladan
lahkost, lakoća
landati, rezati, dijeliti
laptati, dahtati
last, udobnost, pokoj
lašćati se, laštiti se
latinski latinski
leutaš, koji svira u leut
li, ili; a, pak, ali; zaista, samo
libar i libro, knjiga (tal. libro)
linjati, gubiti se, nestajati
lipost, ljepota
listo, samo
liše, suviše, osim toga
ložište, ložnica
ložnica  ložnica, postelja
luc,  svjetlo
lug, šuma, pepeo
lužit, posipati pepelom

Lj
ljubica, ljubav
ljubven, ljubavni
ljut, ž., stijena

M
ma, ama, ali; moja
maglina, magla
mahom, odjednom
man, mana, hrana s neba
mar imit, (s instrumentalom) brinuti se (imiti pomnju, Marulić)
meč, mač
mejaš, međaš, granica
metati se,  srtati
meu, među, između
migati, sijevati
militi (s akuzativom) ljubiti
minovati, ujem,  zalaziti
mir, zid (lat. murus)
mistiti, postavljati
miščić, mješćić
mitar (pridj.) koji se mitari, mijenja perje (lat. mutare)
mlohavstvo, slabost
mni, meni
mniti, misliti; mnim ili mnju, mislim; mneći, misleći; mnjaše, mnjahu, mišljaše, mišljahu; mnil, mislio
množ ž., mnoštvo
množan, mnogobrojan
močira, kamena ograda (lat. maceria)
mog, moguć, sposoban
moguć, snažan, jak
morem, moreš itd., mogu, možeš
možan, moguć, podoban
muče, šutke, tiho
mut, mutljag, talog; mokraća; gad
mužata, udata

N
načina, postupanje
nadati, pridati, dodati
nadijati se (s genitivom), nadati se
naditi, nadjeti, obložiti
nadvrići, nadovrći, nadometnuti
nag, go
naglo, brzo
nahajati, nalaziti
nahoj, nahod, nalaz; nahoj biti, naći se
naizmin, naizmjence
najti, naći; najdem, nađem
naju, nas (ostatak duala)
nakar, instrument sastavljen od dvije metalne ploče, kojima se udara (tal. nacchera, perzijski nakara)
nakaraš, koji tuče u nakaru
nakladati, nadodati, nadometnuti, tovariti
nalog i naloga  množina, navala, teret
namurati se, zaljubiti se (tal. innamorarsi)
napan, napevši
napasti, napadem, doći, pasti (kamo)
napirati, udarati, pritiskivati, navaljivati
napokonnji, zadnji, posljednji
napraviti, upraviti, udesiti
napridu, naprijed
napriti, nastojati, prionuti; navaliti
napustiti na (s akuzativom), navaliti
narediti, (s akuz.), postaviti
nastor, prostirač
nastrikati, naslikati
nastup, navala
natrusiti, posuti
navrat  natrag
nazadi, natrag
nebog, jadan, bijedan
nebotvor, stvoritelj
nehaj biti, (s genit.) ne brinuti se
nejak nejak
nejili (post), posvemašni (post)
nemoć, bolest
nemog, ubog, nejak
nenadin, nenadan
nepodob ž, što se ne pristoji, sramota
nepodobstvo, zloća; nepristojnost
ner i nere  nego
nesmeran i nesmiran, rna, rno, velik, neizmjeran; ohol
nesti, nesem, nositi
ni, nije
nica, ničice
nič, nešto
ničati, čim, naginjati se
niki, neki, netko
nikoko, nekoliko, malo, nekako
nišati, njihati, nositi, dizati
ništar i ništare, ništa
ništar manje, ipak
nizoko, nisko
nižiti, ponizivati
nižnji, donji, podzemni
nozdarvi, nozdrve

Nj
njeje, nje

O
obaritelj, branič, zaštitnik
obarovati, očuvati, izbaviti
obed, objed, ručak
obezati (obezom), obvezati
obil, a, o, obilan
obilstvo, obilnost
obistraniti, opkoliti
obitan'je, obećanje
obitati obećati; obituć, obećavši
obitil, obitelj
objisti se, objesti se; prejesti se
objizditi, objezditi, objahati
obladati, obvladati, vladati
oblomiti, slomiti, skršiti
obljubiti, zavoljeti, poželjeti
obnaditi, optočiti, obnoviti, poljepšati, prevući
obnajati, optočiti, prevući (kovinom; vidi obnaditi)
obojmeknuti, zajaukati
oboriti, oboriti se
obosti (bižati), nagnuti (bježati)
obrati, odabrati, izabrati
obratiti pleće, okrenuti leđa, pobjeći
obrov, opkop
obujati, obuzeti, opkoliti, osvojiti
obvarći, obići; obvarći zlim okriviti, optužiti
ockvarniti se, oskvrnuti se
odbor, četa, grupa
odlog, olakšanje, umanjenje
odnam, odnesavši, skinuvši
odneti, prez. odnamem i odnemem, oduzeti, oteti
odnimiti, oduzeti, smetnuti
odniti, odnijeti
odriti, oplijeniti, opljačkati
odriti se, othrvati se, oduprijeti se
odsisti, sidem, ostaviti
odstojati, pružati se napolje
odvarći, odvrći, smetnuti
odvrići, odvrći, smetnuti
ogar,  lovački pas (mađ. agár)
ogarditi, nagrditi
ohoditi, pustiti, ostaviti
oholast, ohol'je, oholost, nadutost
ojti, ojdem, otići, ostaviti
oko i okol, krug, tabor
okol i okoli, okolo
olahčati, olakšati
on i oni, onaj
ondeje, ondje
općiti, običavati
operan, rna, rno, pernat, krilat; hitar kao strijela
opeti, odapeti
opijavac, pijanac
opitje, opijanje, pijanstvo
oplesti, ograditi, zagraditi
oplot, ograda, utvrda
opor, otpor, otporna snaga
opor, a, o, protivan, otporan
oporicati (s dativom), prigovarati, predbacivati
opraviti, spraviti; opraviti se, obući se
opravda, zatočnik; konjušnik
opteći, osvojiti
opticati, optrčavati
oriti, rušiti
osin, sjena, hlad
osje sr., osje, bodljike od klasja
oslihovati, osluškivati
osnova, niti navučene na tkalački stan kao podloga pri tkanju
osoba, napose
ostan, kolac, bodac, ostruga
ostar oštar
ostinuti, ohladnjeti, umrijeti
ostrine, oštrine (isp. cilicij)
ostriti, oštriti
ostrog, ostruga; dati ostrog, obosti
ošal (od oditi), napustio
ošva, trak, vrpca
otačastvo, očinstvo (izraz poštovanja)
oteti, osloboditi, izbaviti
otuj, otud
ov i ovi, ovaj, taj
ovašćiniti, obeščastiti (ispor. vašćina)
ovo, evo
ozoja, veoma, mnogo, odviše

P
pahati, drmati, vijoriti, mahati
pahljav, pahljav
paka, pak, zatim
pakost, zloba, šteta
pancir, oklop
papran, papar
pat, uvjet, razlog (tal. patto)
pav, paun
peča, krpa, rubac (tal. pezza)
pečal, tuga
pečalan, tužan
peljati, voditi
periti, ciljati, smjerati
peti, pjevati
pića, hrana
pifar (tal. piffero), starinska svirala, preteča oboe; svirač u tu sviralu
pina, muka (lat. poena)
pirlit, utkana šara (turski, od osnove purlu)
pisan, sni,  ž. pjesma
pisan, a, o, šaren
pisati
, šarati, slikati
piš, (prid.) pješak; (pril.), pješice
pitje, pjevanje, pjesma
pitomšćina, pitomost, plemenitost, ljubaznost
plačan, tužan
plasa, pločica, toka
plavati, plivati
plavca, lađica
plesati, gaziti
plit, zavjesa (?)
plod, potomstvo, prokreacija
ploditi se, impf. plojahu se, imati mlade, potomstvo; množiti se
pobožje, pobožnost
počati, početi
počitan'je, pričanje, kazivanje; hvala, uzveličavanje
počitati, nabrajati, kazivati; hvaliti, častiti
počten'je, čast
počtiti, poštovati
počtovati se, častiti se, gostiti se
počuditi se, začuditi se
podbiti, podvrgnuti, oteti
poditi, dijem, podati
podivati, pomaljati
podobati se, dolikovati
podriti, izvaditi, izvući
podstupiti (s akuzativom), podsjesti (grad), navaliti na
podujati, podviti
podvignuti, podignuti
podžimati, stiskivati
poet i poeta, pjesnik
poganja, poganština, nečistoća, gadost
pogiba, pogibelj
pogibil ž., pogibelj, propast
poglavit, glavni
pogruziti, potopiti
pohit, zanos, požuda
pohitati, uhvatiti, posezati
pohvatan, željan, pohlepan, grabežljiv
pohvatiti, uhvatiti, uzeti
poja, pjevanje
pojati, pjevati
pojati
, uzeti; uhvatiti, povesti
pojimati (dušu), hvatati (sapu); pojimati se upirati se, dizati se, mašati se
pojti, pojdem, poći
pokladati se, hraniti se, častiti se
poko i pokol, pošto
pokriliti, pokriti
pokrovac, pokrivač
pokusiti, pokušati, okusiti
polag, uz
polahčati, polakšati
polecati, staviti zamku
poli, uz, pokraj
poljubljen'je, ljubav
pomčati, odnijeti, odvući
pomenak činiti, pominjati
pomenuti kazati, izreći
pomenuti se spomenuti se
pominati, spominjati
pomorem (od pomoći), pomognem
poni, dakle; potom; jer
ponirati, posrtati, padati
ponižan'je, poniženje
popa, krma (tal. poppa)
popasti (prahom), posuti
popeljati, povesti, dognati
poplitak, pletenica
poposlišati, malo poslušati
poprug, potprug, kolan
popustiti, popustiti, spustiti; zapustiti, ostaviti
porat, rta, luka (tal. porto)
poreda, naporedo
porob, pljačkanje
porubiti, oteti, opljačkati (tal. rubare)
posada, nasad
posal, sla, poslanik
posažeti, sažeti, stisnuti
poseg, posegnuće, osvojenje
poskisti, poskitem, pružiti, predati
poskitati, poskitam, pružati, poklanjati; (rič) kazivati
pospiš, hitnja; na pospiš žurno
postati postajati, kratko vrijeme stati
posuditi, udijeliti
posvetilišće, žrtva
potarći, potegnuti, isukati, izvući
potarpiti, popostajati, počekati, zastati
potarti, satrti, zatrti; razbiti, razoriti
poterti, zatrti, uništiti
potez, pokret, žurba
poticati, spješiti, trčati, juriti
potočiti (riči), progovoriti
potoparati, prosukati, protisnuti, prosvrdlati
potriba  nevolja
potrusiti, posuti, potruniti
potrti, razbiti
povarnuti se, vratiti se
povarsti, vezati, sputati
povekšiti, povećati
povizati, zam, primiti
povodnik, konj koji se vodi u povodu
pozlobiti, zamrziti, prezreti
pozor, pogled
pozriti, pogledati
požarti, poždrijeti, progutati
poželin'je, želja, žudnja, požuda
požriti, požderati, progutati
praća, praća, praćka
pram, prema, nasuprot; stati pram usprotiviti se, pružiti otpor
praskati, trubiti, bučiti; praskati
pratež, prtljaga, roba
prav ž., pravo, opravdanje
prav, a, o, pravedan
pravden, pravedan, nevin
praviti, govoriti, kazati, pričati
pravljati, govoriti, kazivati, pripovijedati
praz  ovan
predljiv, strašljiv
prejedva, jedva jedvice
prelip prelijep
prem, posve, sasvim
prem ako, premda
premaliti, u proljeće
premoći, nadvladati
prevriditi (s dativom), uvrijediti, skriviti
prez i preza, bez
prezdan'je, bezdan
prezpravdje, nepravda, zlo
prežiti, gledati, vrebati
pri, prije
pribaćati, prikljucavati, bockati, tuckati
prihivati, boraviti, stanovati
pribižati, pribjegavati
pričati, početi
pričečati, prileći
prid  i prida, naprijed
prihil, skrušen, tužan
prihiniti, prevariti
prija, prije
prijat, a, o, prijatan
prijati, primem, primiti, osvojiti
prik i priko, preko
prikladati, pridati, pristaviti
priklonit, naklon, sklon
prikosati, prerezati, pregristi
prilika, poredba, primjer, slika
primati, uzimati, zauzimati
primiti, uzeti
priporučen'je, preporuka, poklon
priprositi, zaprositi
pripun, prepun
pripuniti, napuniti
pripustiti na (s akuz.), navaliti
pririzati, prerezati
priročan,  sramotan
prirok, sramota
priseći, sežem, zakleti se
prisihati, sahnuti, sušiti
priskočiti, preskočiti
pristati, pristoju, prestajati (-ojim), preživjeti, proboraviti, odstajati
pristaviti, pridati, dodati
pristupljen'je, prijestup
prit  i prita, prijetnja
pritač ž., priča
pritarpiti pretrpjeti
prite, prijeteći
priti, pridem, doći
priticati, cam, pritrčati
prititi, prijetiti
priujati, primiti, uzeti
privartati, udarati, prebirati
prižimati, pritiskati
proloma, provala
propeti se, podignuti se
propustiti, provesti
proskočiti se, provaliti
proslaviti proslaviti
prostiti (kome), poštedjeti (koga)
protivan (pridj.) neprijatelj
protiviti, opirati se
protivnik  protivnik, neprijatelj
pruditi, koristiti
prug, skakavac
pudilo, strašilo
pur čist, sjajan (tal. puro)
pušćivati, prepuštati, ustupati
put, tijelo, meso

Q
quitto  tiho! (starotal. quitare = quietare)

R
raba, službenica
račiti, udostojati se
rad (s genitivom), željan, sklon; rad biti, željeti; radovati se
ram  i ramo rame
rasčinjen'je dati, potući, uništiti
raskoša, raskoš
raspitelj, zatornik, razaratelj
rasteći, rasuti, uništiti
rastočiti, razoriti
rastupiti se, rastvoriti se
rastvarditi, smekšati
rat, rati ž.,  rat
razbirati, izabrati
razbluda, raskoš, sjaj
razčinjati, razarati, uništavati
razdiliti, razdijeliti, podijeliti
razditi, razdrijeti, rastaviti
razlik, različit
razlog, razbor, pravo
razsakati, raznijeti, razgrabiti, opljačkati, opustošiti
razstojiti, rastaviti, odvojiti
razsuti, upropastiti, zatrti, razrušiti
razširati se, širiti se
raztarkati, razdijeliti, rasuti, raspršiti
raztirati, rastjerati
razvrići, razvrći, razoriti
red dati, zapovijediti
renem (od gnati) gonim
resti, rasti
rignuti (suzami), proplakati
riti1, reći; rih, riše, rekoh, rekoše
riti2, rvati, napasti
riti se, boriti se
rizati, rezati, sjeći
rogobora, buka, galama, rogoborenje
rov, opkop, jarak
rove v. ruti
ruba, rublje, odjeća
rubiti, robiti, pljačkati
rugljiv, sramotan
rugo, rug, ruglo, sramota
rusag, kraj, zemlja (mađ. ország)
ruta, ruta, rutvica (biljka)
ruti, rovem, bučati, revati
rvati (grad) udariti (na grad); rvati se, boriti se

S
sa(j), sa(j), se, ovaj, ova, ovo; gen. sega, se; dativ semu, sej; akuz. su; lok. sem; instr. sim; gen. pl. sih; dat. pl. sim; instr. pl. simi
sabiti, pobiti
sadi, sada
sajam, zbor ljudi, javnost
sakati, tražiti
sakrovit, skrovit
salbun, pržina, pijesak
sa nj, sa nje; biti sa nj, biti mu ravan, dorastao, jednako jak
sapran
, šafran
sarce i sartce, srce; duh
sarčno, usrdno, svesrdno
sardit, srdit, ljut
sarditi se, srditi se, ljutiti se
sardito, srdito, ljutito
sarjahu, sarditi se
sarkati, srkati, piti
sarp, srp; prositi sarp, biti pred žetvom
saršiti, trnuti, ježiti se
sartce v. sarce
sartčen, drag, mio, usrdan, srdačan
sarv ž., hrvanje, pobjeda
sarvan'je, hrvanje, borba, nadjačalost
saržba, srdžba, gnjev
sas, sisa
saspin'je, rasulo, propast
saspiti, propasti
sasvima, sasvim, posve
sat, sto
saužgi, žrtve ("Saužgi djački se zovu holocausta", Marulić)
saznati, upoznati; saznati se, biti svjestan
sbrojiti, izbrojiti
sciniti, prosuditi, procijeniti; cijeniti
sedaoce, sedlašce
segasvitnji, svjetovni, ovozemaljski
segati, pružati
selik, a, o, tolik
sfolj, list (tal. foglio)
sgledati, ugledati
sharstiti, škrgutnuti
shoditi, silaziti, dolaziti
shraniti, sačuvati, spasiti
shustiti, uništiti
sičati, pištati
sidine, sjedine
sika, sika, pličina, podvodna stijena
sinjao, znak
sit, sići
sitovati, oplakivati (ispor. sjeta)
sivati, sijevati, svanjivati
skaktati, skakćem, skakutati
skale, stube (tal. scale)
skarbost, skrb, briga
skazati, -žen, iskazati, pokazati
skender, pojas (svileni) turski skenderli = iz Skenderije, tj. Skadra, a možda i iz Aleksandrije
skladati, slagati
sklin (od sklinuti) skupivši
sklopiti besidu, izreći
skolj, otok
skori, učas
skube v. skupsti
skupsti, čupati
skupšćina, općina, zajednica
skvapiti, skvačiti, pritisnuti, zgrabiti
slaje, slađe
slime, sljeme
slipost, sljepoća
sliševati, slušati
slobod , sloboda
slove, v. sluti
slovuć, slavan
složiti, staviti
sluti, slovem, sloviti, na glasu biti
služben, koji je na službi
smagnuti, izginuti, poginuti
smaliti, smanjiti, umanjiti
smiliti se, smiliti se
smiljen, milosrdan
smin, a, o, smion
smin'je i smionost, smionost, srčanost
smiriti, poniziti
smiti, smim, smjeti
smiv, smion
sneti, snimem, skinuti, dignuti; snam, skinuvši
snubiti, mamiti; sobom snubiti, biti željan
sobom, sâm o sebi; npr. ki sobom more se obranit
sočiti, prokazati, svjedočiti; kazivati; gledati
sopsti, sopem, disati (ispor. sapa, sopilo), puhati, zaduhati se, teško disati
spartiti, skinuti
spasan, spas, spasenje
spasen, spasonosan
spišiti, (po)spiješiti
splast, plast, hrpa
spovidati, pripovijedati
spoviden'je, kazivanje
sprava, ures
spraviti, napraviti, naresiti
sredba, red, raspored
srediti urediti
sristi, sritem, sresti
stacun, prodavaonica
staknuti, sklopiti
stan, boravište; zimovnik za stoku
stan'je, boravište, sjedište, grad, kuća, položaj
stanovit, stalan, postojan, siguran, moćan
staoce, stremen zajedno s remenjem
starinja, starost
steći, strčati se
sticati se, strčati se
stina, stijena
stirati, satrti, satirati
strahlivit, strašljiv
strahost, strahota
stran ž., strana, zemlja, kraj
strim, stremen
strusiti, uzdrmati, upropastiti, naškoditi
stumak, želudac (tal. stomaco)
stvor  i stvoren'je, djelo, čin
stvoriti, učiniti
subaša, podvojvoda
subit nagao; u subit naglo, iznenada (tal. subito)
suk, panj, drvo
sunčen, sunčan
sušina, suša, suhoća
suzubi, zubima se dotičući, nasuprot
svarhu, iznad, nad; na; o
svarnuti, svratiti, okrenuti
svarsti, splesti; učiniti, postići
svaršen, savršen
svaršeno, savršeno, do kraja
svaršiti, svršiti, dokončati, postignuti; svaršiti zavit, ispuniti zavjet
svartati, svraćati, okretati
svemog, svemoguć
svesti, svedem, navesti; prevesti
svidati, dam, bodriti; paziti, čuvati
svidovati se, poznati se, biti svjestan
svim, sasvim
svista, svjestan, razbor
svita, sukno, odijelo
svitil'je, svitilo, svitilnik, svjetilo, svjetiljka
svititi, svijetliti
svitlina, svjetlost
svitliti, svijetliti
svoditi, izvoditi, izmišljati
svojevati, svladati
svraćati (u se), trpati, lijevati
svući, iznijeti, zarobiti

Š
šapka, kapa
šćediti, štedjeti
šćipača, koplje
šćit, štit
šćitak, štitak, štit
šćitati, štititi
šćititi, štititi
šereg, mnoštvo, četa (mađ. sereg)
šust, užad

T
ta, taj, ta
tadi, tada
taj, ta
takmen, jednak
takoj i takoje, tako, također
talambas, vrsta bubnja
talik, talac
tamnost, opačina
tamun  v. timun
tarbuh, trbuh
tarkati, trčati
tarnuti, trnuti
tarpeza, trpeza, stol
tarpiti, trajati, opstojati; ustrajati, izdržati, podnositi, trpjeti
tarpljivo, ustrajno, strpljivo
tarst, trstika
tašć, tašt, isprazan, ohol; bezvrijedan
tatiti, krasti, oduzimati
teciše v. teći
teč, tijek, tok, tečenje
teći, trčati, juriti, hitjeti
teg  rad
tempal, hram (lat. templum)
teškota, muka
težati, težim, raditi
ti, taj
ticati, trčati, juriti
timun, kormilo (lat. timone)
tja, ća, daleko
toj, to
toje, to, isto, također
toki, a, o, tolik, takav
toko, toliko; tako
tokoj i tokoje tako, također
toliti, miriti
ton, glas
tov, pretilina
tovar, magarac
traviti, biti očaran, bluditi, zanositi se
traviti (sobom), lutati, griješiti
trepetljica
, trepetljika (igra)
trepiti (s genit.) strepiti (od koga)
treti, treći
tribi je potrebno je, mora se; ni tribi, ni treba ne treba, nije potrebno
trsak, trijesak, grom, munja
triskati, tući
troha, trunak
Trojana, Trojanka
trud  bol, naporan rad
trudinja, muka
trumbita, trubljica (tal. trombetta)
trumbitaš, trubljač
tuj, tu, ovdje
tuji tuđi
tumbat, fino platno, čalma (tur.)
tunjica, povraz
turan, rna, toranj, kula
tužben, tužan
tvard, tvrd, čvrst
tvardost, nemilost

U
ubraniti, obraniti, očuvati
udilje, neprestano, odmah
udipati, uđipati, uskočiti
udovan, udovički
uhilit, a, o, ucviljeno, plačno
uhiliti
ucviliti, ožalostiti
uhititi, pohitati, uhvatiti
ukloniti, izbaviti
ukrop, vruća voda, juha
ukruniti se, okruniti se
uli, ulje
ulizan'je, lizanje
uljudstvo, uljudnost, draž
umicati, trgati
umić (s genit.) vješt
umiljen, skrušen, ponizan
umitelan, telna, telno, majstorski, umjetnički
umor, smrt (rana)
upiti, upijem, vapiti, zazivati
uplitati (trudom), opkovati, opteretiti (radom)
upramiti, upraviti
upuziti, upuzati, doploviti
uražen'je, uvreda
ureha, ures
uresit, uresan
urešiti, uresiti
urubiti, opljačkati, zaplijeniti, zarobiti
ushajati, uzvisivati se
usiliti se, naprijeti se
usilost, silovitost, nasilje
usilovati se, naprijeti se, uznastojati
uslišati, slušati
ustaknuti, objesiti
ustaniti nastaniti, učvrstiti
ustarhnuti, ustrašiti, uzdrhtati
ustupiti se, uzmaknuti
utak, nit
utarpiti, pretrpjeti
utežan, žna, žno, težak, krupan (?)
utišen'je, utjeha
utiti, ugojiti, utoviti
utlina, rupa
utvarditi se otvrdnjeti, očvrsnuti
utvarjen'je, ukorjelost
uviti se, sagnuti se
uvratiti se, odvratiti se, udaljiti se
uza, zatvor
uzdarhtati, uzdrhtati
uzdaržan'je, održavanje, obdržavanje, očuvanje
uzdaržati se, biti sadržano, sadržavati
uzdvignuti, uzdignuti
uzgrustiti se, omrznuti, dodijati
uzmitati, uzmahivati
uzmog, moguć; moćan
uzmožan,  moguć
uznak, nauznak
uznišati se, uznositi se
uzupiti, zavapiti, zavikati
uzvartati, vrtjeti, mahati, vitlati
uzvarziše, v. uzvarći /se/
uzveliti, zapovjediti
uzvoditi, uznositi se

V
va (prij) u
Vagav, Holofernov dvorjanin: običniji oblik imena je Bagoa
vahtar  stražar (njem. Wächter)
vaj, bijeda, tuga
val, veo
vapaj, -pja,  vapaj, vika, zapomaganje
var imiti, paziti, brinuti se
vašćina,  sramota, gnusoba
vavik,  uvijek
vazam (v.) vazeti
vazdi, vazda
vazeti, uzeti
veće,  više
vekši, kša, kše, veći
vele,  vrlo, mnogo
veli, a, o, velik
velikost,  veličanstvo
veliti, zapovjedati
veras, rsa, stih (tal. valore)
vesti, vedem, voditi
vetah, -tha, -tho, star
vičan,  ugodan
vim i viju, vidim, znam
vira, vjera, vjernost; vjenčani prsten
visk, vrištanje
višiti, uzvisivati
vlažina, vlaga
vojen, vođen
vojskovati, vojevati
voliti, voljeti, željeti, htjeti
voljaod volje, sam po sebi
voljan, slobodan
vonja, miris
vrat m., vrata
vred i vreda, odmah, brzo
vrgal (od vrći), bacio
vrići
, vrći, baciti
vrićišće, v. cilicij
vruć, željan
vuhavšćina, laska, himba
vuhliti i vuhlovati laskati, polaskati

Z
zabiti, -budem, zaboraviti
zabiti, zabijem, udariti, gurnuti
zacić i zacića, v. cić i cića
zač, zašto
začinjati, pjevati
začinjavac, pjesnik-pjevač
zad i zada straga
zaditi, zadjesti, dirnuti
zadovolje i zadovoljno  dosta, dovoljno
zagnati, izagnati, istjerati
zagubiti, pogubiti
zahititi, zahvatiti
zahropsti, zahropem, zaspati, zahrkati
zahvaliti se, pohvaliti se
zajati, zajmem, (za)uzeti, uzeti kao zalog
zaklop, vrata
zakrov, pokrov
zamaknuti, zatvoriti, sakriti
zaman, zamani i zamanj, uzalud
zamitati, zaštićivati, obraniti
zapeliti, zaprijetiti
zapor, prijevornica, zasun
zarčati, pozorno promatrati, zuriti
zasesti, sedem, zasjesti, zapriječiti
zaskočiti, zasjesti, preskočiti
zastav(a), četa, vojska
zastor, pokrivač
zastup, (pomoćna) četa
zatiriti i zatrriti, satrti
zatvor, zatvoreno mjesto
zaujati, (za)uzeti
zavesti, odvesti
zavodiostvo, zavođenje
zavratiti, zavrnuti, prevrnuti
zbor, društvo, mnoštvo
zbosti, nabosti
zbučiti uzbuniti; zbučiti se, digunuti buku
zdravica, čaša za napijanje
zdrišiti, odriješiti
združiti, otpraviti
zdupiti, zgrabiti
zel'je, bilje
zgar i zgara, odozgo
zgibil, propast
zgledati, ugledati, sagledati
zgoditi, ugoditi; dogoditi se
zgoru, odozgo
zgovarati se, razgovarati se
zgovoriti, izgovoriti
zgrišan'je i zgrišen'je, grijeh
zgrišiti, sagriješiti
zgubiti, pogubiti, satrti; izgubiti
zlaćen, pozlaćen
znamen'je, znak
zlat, a, o, zlatan
zled  ž., zlo, šteta
zloćud, zloba, lukavstvo
zloćud, a, o, zloban, lukav
znan biti, biti poznat
znoba, zlo, žalost
zrik, zraka
zuka, zveket
zvoniti, udarati, svirati, prebirati (prema tal. suonare)
zžvati, sažvakati, pojesti

Ž
žadan, žedan
žaja,  žeđa
žara, trbušasta velika posuda za tekućine
žarlac, žderonja, izjelica, proždrljivac
žartje1, žrtva
žartje2, proždrljivost, žderanje, jelo
ždribnica, suđenica (usud)
željud, žir
žerati, žderati
žežin, post (lat. jejunium)
žgati, žgem, paliti; žgati rog, gajiti neprijateljsko osjećanje prema komu, biti kivan na koga
žigant  div (tal. gigante)
žil'je, korijenje
žir, hrana
žitje, život
živina, stoka, blago
život, tijelo
žmul, čaša
župa, 1. halja; 2. narod; kraj
žvati, žvakati, sažvakati