OBJAŠNJENJA
POSVETA
ISTORIJA SVA NA KRATKO
ČA SE U KOM LIBRU UZDARŽI
LIBRO PARVO
LIBRO DRUGO
LIBRO TRETO
LIBRO ČETVARTO
LIBRO PETO
LIBRO ŠESTO

POSVETA

Sih dan - Ovih dana

nadvele (od glag. nadvesti) - nastale

ulize - uljeze, pade

starijih svojih darijući - svoje starije darujući

povekše - povećaju

onogaj - put onoga

ljubav... nosite - ljubav iskazujete

prikloniti i prijaznivi, mjesto priklonitoj i prijaznivoj

obnajena od glag. obnaditi (v. Rječnik)

bolju - u starim izdanjima "pogliu"

svedoh u versih - pretočih u stihove

kim ni zadovoljno počitati - kojima nije dovoljno (koji se ne zadovoljavaju time) da pričaju

kako je dilo prošlo - kako se stvar dogodila

gospockoj trpezi - gospodsku trpezu

klade (od glag. klasti) - stavi

daržu - držim

zapovidem - zapovijedima

Od rojen'ja... u puti - Od rođenja u tijelu. Uzme li se ovaj izraz za "ab incarnatione" ili za "a nativitate", datum se Marulićeva djela ni u kom slučaju ne mijenja.

 

ISTORIJA SVA NA KRATKO

Medi - Medâ

Jerosolim mjesto Jerosolimu

Amoniti - Amonitâ

grajane jih tiraše, biše - građani ih tjerahu, bijahu

tempal mjesto templu

lit - godinâ

nevolje rati nike - nevolje nikakva rata

 

ČA SE U KOM LIBRU UZDARŽI

od naroda - o narodu

grajani - građanima

prime (od glag. prijati) - osvoji, uhvati

grad - gradu

 

LIBRO PARVO

4. ne hti(j) - nemoj

5. dilu - djelu

7. napravi - upravi

9. Udahni - neka udahne; mni - meni, mjesto mene

12. boge čtova koja - koja bogove štovaše; kimi svit biše spet - kojima svijet bješe sapet

13. s' - si; istinni - istiniti

14. pet - pjevati

15. divička okola - djevičkog kola

15b gata(n)'ja - u I. i II. izdanju "datania"; njih veras - njihovih (svojih) stihova

19. tvem dvori - tvojem dvoru

20. izgovori, tj. moj glas

22. hvale pohvata(n) - slavohlepan

24. kih - koje (mjesto koji); sobom -sebe

25. mnjaše - mišljaše; moćju od ljudi - vojskom

26. na svit - na svijetu; mu para ni - nema mu para

27. da - ali; jer - da

28. ka se di - koja se kaže, tj. koja se može pomisliti

32. teže mu se zgodi - teže mu se dogodi

33. imiše - imaše

35. potomtoga - poslije toga

36. mnoga - mnogo (mnogo stvari)

37. Pored da je - da je pored (tj. jednak)

41. ulize - uljeze

42. u želize - u okovima

46. od koga nahoj bi - za koga se našlo (dokazalo)

47. zva - sazva; meu njimi - među njih

48. sva - svoja; govori - reče

49. vami hrabrimi - pomoću vas hrabrih

52. dili - djelâ

54. u zemaljski oko - u zemaljskom okolu

55. mejaš ima - međaši, graniči

65. čude se - čudeći se

66. sarde se - srdeći se; ja -uze, stade

70. Libam - Liban, Libanon

77. nimalo sta - ne stade nimalo, tj. smjesta

80. s ispunjen'jem - ispunjeno; bude -će biti

82. iza sna - iz sna, u snu

84. svaka - sve

85. jiduje - bjesneći

86. minuje - zalazeći, skri -sakri (lica)

89. sam ov - samo ovaj

90. perine - perinama

103. joj, tj. skuposti

105. izvita - izašla

106. da - a

107. biljaše - bijeljaše; varhami -vrsima, tj. vrhe

108. mišaše iskrami - miješaše iskre

112. zoviše - zvaše

113. dvori - dvoru

114. zbori - zboru

116. ji - jede, ždere

117. svaka - sva, na svit -na svijetu

119. odlučuju - odlučujem

124. od mojih oni poklisari - oni od mojih poklisara (poslanika)

127. svu kapinu - svoju kapu

128. pad - padnuvši; kolinu -koljeno

129. riše - rekoše

130. od najviše... milosti - u najvećoj... milosti

131. svom - spoji sa zemljom

133. ki - spoji sa grad

136. na polje - na polju

137-138. Poredaj - Sada je u tvoju ruku (u tvojoj ruci) stvoriti odluku tvoje volje (po svojoj volji)...

140. uzvuku na... sag - postave na vlast (jer sag je simbol gospodstva)

141. trag - potomstvo

142. tobom oblada svit - ti zavlada svijetom

143. hode - hodeći

145. ushode - ushodeći (v. Rječnik)

151. mi s' - si mi

153. sve boje tvoje - svim tvojim bojevima

156. skup ljudi - skupi ljude

157. poji - pođi

158. prim i čin da su moji - osvoji i učini da budu moji

163. zastupi - zastupe, tj. čete

165. prez brad - bez brada

167. polje - polju

169. Još - dodaj: bješe u njegovoj vojsci; sidući - sjedeći

171. ustežući voju - stežući uzde; jedino jižjahu - zajedno ježđahu

173. igraje - igrajući

174. nozdarvi hrkahu - nozdrvama frkahu

176. britci - britkim; sviti pisani -šarovitoj odjeći

177. gredihu šarani - iđahu šareni (šarni)

178. su svaki cviti - je svako cvijeće

180. perja naditi - perjem okićeni

181. obeseli - (jamačno zbog rime umjesto) objesili

184. popi(j)ahu - pijahu

189. krunicu - krunici (kruni)

203. mnoga spoji sa kola tere stada

205. grediše - iđaše

206. ki svimi... nesmerne - koji vladaše (zapovijedaše) svima gizdavim junacima

208. jimihu - imahu

209. druzi - drugi; gredi(h)u -iđahu

210. berihu - brahu

212. potargli - potrgnuli, izvukli

217. bedar - bedara; kolesa -kola; šćićahu - štićahu

218. grede - idući

219. železni - obučeni u željezo

222. pojt - poći; užežni -jamačno znači - vrući, željni; gusi - gusu - ipak stih nije posve jasan

225. Nici - neki; prid - sprijeda; prime - držeći

226. konj - konja

227. svime - svima

228. ki biše nad svime, tj. Oloferne; sijaše -sjeđaše; kola - kolima

231. usajena - usađena

232. bila - bijela; vijaše -viđaše

234. vojsku - vojsci

237. poćaše se - znojaše se; mraz -mrazu (zimi); pritil - pretio, ugojen

238. ni - nije

244. dolama, ke utak - mantija koje nit

245b. na kolo - na kolu, na kolima

248. protivna - neprijateljska

249. toj kolo - ta kola; pritila -pretila; vuciše - vucijaše

253. za koli - za kolima; gredihu -iđahu

254. toli (iskrivljeno radi rime); tla ili tala

255. zlati frizi - zlatnim ukrasima

256. poredaj - sedaoca pisana (išarana) zlatom po brizi (po rubu)

257. strimi zlaćeni - zlaćenim stremenima

259. mašćeni po rep - obojeni po repu

262. značenje ovoga stiha nije posve jasno; sklitiv je pridjev napravljen možda prema riječi sklo (staklo), dakle - nepomičan kao staklo; glumna ujeda jamačno znači - obijesna ujeda (ugriza)

264. zavarg se - zavrgavši se (uzbacivši)

265. pojdihu svartaje - iđahu svrćući

266. razmašuć - šireći; podžimaje -podžimljući, stišćući

267. pojimaje - poimajući, upirući se

268. doticaje - dotičući

270. njih - njima

272. sačući - od sakati (tražiti), a Jagić promijenio u skačući

273. kolom - kolima

275. citari - citaru; zvoneći (prema tal. suonare) - udarajući

276. kralji ter cesari - kraljeva i careva

279. tacimi - takvim

280. hjerički - jerihonski

281. Tacih - od takvih (buka)

283. more - mogaše

285. more - može

287. pores(t)a - poraste

291. na zemlji - na zemlju

291b ne moć budu - ne mogu

292. zavapi(j)aše - bi zavapila, zavikala

295. seli - sela

296. paljihu se hode - paljahu se hodeći

297. nestaniše - nestajaše; postojahu -malo se zadržaše

298. na brode - na mjesta gdje se prelazi preko rijeke; prid - prijed, naprijed (ako to nije štamparska pogreška umjesto prit = doći)

299. brojahu - brođahu (od glag. broditi) ili brojahu (od glag. brojiti); nike - neke

300. zbrojahu možda je bolje ispraviti u s'brojahu

301. luzi - lugovi (šume)

302b. nevolj kih bi u vseje - nevoljâ kojih bi svega

307. mnju - mislim

308. pleća dal - pobjegao

309. oziral - obazirao

 

LIBRO DRUGO

310. greduć - idući

311. hituć - hiteći (hitno)

312. vruć - željan

314. nimav opor - nemavši (ne našavši) otpora

315. gor angiskih - gora angijskih (u Svetom pismu: ad magnos montes Ange)

316. obhode - ophodeći

317. onaj - ona

319. nade - nadajući se

321. skot - skotove

322. pošadši - pošavši; varsi - vrsima

323. poplini - oplijeni; ki -one koji (u Svetom pismu: omnes filios Tharsis)

324. još da se ne omarsi - i ne omrsivši se još (ne okusivši jela); zemlje Celine - u Svetom pismu: terrae Cellon

325. potar (od potarti) - razbi

326-327. vodeć Asiri(j)u, posede konfine - ovo glasi u Svetom pismu: Cumque pertransisset fines Assyrioum (I budući prešao preko granica Asirije)

328. parćiju - kao prćiju

329. ki... grade - grade, ki; Siri(j)u -Siriji

330. more - je mogao

332. počan - počevši; od boka Cilici(j)e - u Svetom pismu: a sinistro Ciliciae; dokom - dokle

333. Jafeta široka mejaš - mejaš širokoga Jafeta (u Svetom pismu: usque ad fines Japhet)

334. Madi(j)ane - u Svetom pismu: filios Madian

335. u I. izdanju vjerojatno tiskarskom pogreškom porubif

336. svih onih - sve one; s meči i z bati - mačevima i topuzima

337. jaše mu stat protiv - pokušaše mu se oprijeti; pridati - predati

338. vrati - vrata; prišad -došavši; potarp - potrpjevši, postajavši

339. prošahu sarp - bijahu zrela za žetvu

340. čarp - mjesto črip, crijep, crepulja; sta - nasta

341. ne bi utlin ni karp - jamačno znači: ne bijaše rupa ni krpa (što ne bi bilo crno na toj slici)

344. umri - umrije; sebi -u sebi

347. prikriv - prekrivši

348. popust - spustivši

349. šust - možda znači: žust(ar), brz

350. liti - ljeti

351. bori - bore

354. vlas - vlast

355. za glas - za glas o kretanju Olofernove sile

356. posle - poslanike

358. bit ne moguć sa nj - ne mogavši biti mu ravni

359. riše - rekoše

360. ne hti(j) - nemoj (tražiti)

361. poredaj: ner da je tva (tvoja) sva zemlja, ka (koja) biše naša

363. t(j)a - ća, dalje; al -ili

365. stvoriv - učinivši; kralj -tj. Nabukodonosor

367. po sve liti - kroz svu godinu

368. bud takoj - budi tako

372. livadi - livade

373. ta sva - to sve

378. ne da jim - ne zatraži od njih

379-380. da ne bude prost nitkore od tada zakona - da se ne pokorava svak odsada zakonu

382b. hotiše - hoćaše (naime Oloferne)

382. luje - luđe; vidi li -vidje li

383. mneć se - mnijuć da je

384. potomtoga - potom, poslije

385. mnoga - mnoge stvari; najmanjšim -najmanjim

386. ga hajat neć - za nj hajati neće

389. posteć - postojavši; čarvom -crvima

391. kamen - od kamena, kamenit

392. njegov konac - konac onoga

394. da ovi li - ali ovaj

396. u talik - u taoce; zauja i daljnje rime na -uja Jagić dopušta, ali on čita zavija itd., dok Marulićeva grafija dopušta jedno i drugo čitanje

397. vojnikov - vojnike

398. poduja - hvata (da se pokloni)

400. gradov - gradova

401. gredihu - iđahu; čine -čineći

402. žge - žegući

403. vojahu - vođahu

405. dipli - diple

406. zaparši - zaprvši, zatvorivši

407. mnozim - mnogima; potrši -potrvši

408. njih - njihovi; ni - nije

409. poredaj - ner Nabukodonosor, koga se boje

410. dili - odijeli, pođe; gor -gora; sobalsku Siriju - u Sv. pismu - Siriam Sobal

411. gor - gore

413. dopri Idumi(j)u - doprije do Idumije (venit ad Idumaeos u Bibliji)

414. Gabalsko... vladan'je - in terram Gabaa, veli Biblija; u tu daržavu - u toj zemlji

415. pri(j)a - uze, osvoji

416. sidi - sjeđaše (utabori se); sabran'je sve vojske čineći - sakupljajući svoju vojsku

417. to stanj'e - tom stanju; steći -stojeći

420. hojaše - hođaše (izlažaše); biše bil - bješe bio

421. svih sil - svojih (njegovih) sila

422. ne bi - ne bijaše; ril -borio, usprotivio

424. Židove - Židovi

426. došad - došavši

428. ljudi - ljude; šad -pošavši

429. der - sve donle; Hjerik -Jerihon; gor - gora

430. niki - neki

432. gradu - grad

433. čekaje - čekajući

434. knjigu - pismo

435. imiše brigu - imaše brigu (dužnost)

437. side - sjede

443. sid - sijed; veliše -zapovijedaše

446. popove - popovi; sva -svoja; odiše - odjenuše

450. govore - govoreći

453. poredaj: ter nas obaruj strahov (straha), ki nas sad more

454-455. ovuj - kojuj - ovu - koju

456. od tvojih ruk - tvojih rukâ; oblomi - neka slomi

458. stan primisti - stanište premjesti

460. misti - smješta, stavlja

464. Jerosolime - Jerusalima

465. ubran - obranu; obime -od glagola objati

466. mista nje - njezina mjesta (jer je u Marulića Jerosolima žen. roda); prime - od glag. prijati; njeje - njezina

467. ne dvi, ni tri - ne u dvije ni u tri; kupismo - skupismo

468. to - toliko; od ko - otkako

469b. Jer zaja(m)ši itd. - Jer uzevši u susjeda posuđe (zlatno i srebrno), odijeliše se od Egipta (o tom priča Biblija u Exodusu XI-XII); kakono koga - kao onaj čije

470. izbavi - liši; sinak -sinova

471. ter se ne zadavi - i da se zadavi (usmrti)

474. vazam - uzevši, osvojivši

475. ključi - od glag. ključiti

476. svakim - svakojakim; prida - preda

479. lavov svih - lavove sve; sve -svoje

480. neć - nećeš

481. ta - taj

482. poredaj: ti se poni (dakle) dostojaj (udostoj) shranit (sačuvati) nas

484. podlože - pokoravajući

485. tolicih tugah - tolike tuge

486. meči - mačâ; uzah -uzâ

487. jacih rukah - jakih ruka

488. po prahu - po suhom

489. onih - one

490. po tvom jošće strahu - k tomu strašeći se tebe

495. s tobom ni - nije s tobom, tj. ne klanja se tebi

497. p'je - pije; ji - jede

498. stvoriti - učiniti

500. udi - udima, tijelom

503. trudi - trudu, nevolji

504. tišući - tješeći; dim -velim

509. vi(j)te - vidite

510b. na goru - na gori; dvigniše -bi dignuo; jaše mu podaržati - podržaše mu

513. došad na mistu tom - došavši u to mjesto (u Rafadim)

516. sega (od saj) - ovoga

520. luženi - lugom (pepelom) posuti (u znak pokore)

521. poredaj: proseći, da budu Bogom pohojeni (pohođeni)

523. staz - staza

524. vlas - vlast

525. čudi se - začudi; zatoj -zato

526. amonske vojvode - u Bibliji: duces Ammon

528. ki gradi - koji li gradovi; ka hitrost - koja (kakva im je) vještina

529. mnogi li se plode - mnogo li ih ima

530. im(i)ju - imaju; naju -nas

534. rekši, zapini - rekavši; zapjeni

535. namini zala - namijeni zla

538. jih - od njih

540. skulan di: "quitto" - učitelj kaže: tiho! (quitto je starotalij. riječ, od glag. quitare = quietare)

541. pojamši biča - zgrabivši bič

542. glava od Amoniti - poglavica Amonićana

544. hti(j) se dostojiti - dostoj se, blagoizvoli

545. od togaj - o tom

546. donesu - donesem, iznesem

547. ni stvari ke ine - ni druge koje stvari; keno jesu - koje jesu, tj. koje su istinite

549. pride - dođe

551. čtovaše - štovahu

552. u Karah - u Karahu (u Bibliji: in Charan)

553. jednoga kad jaše - u jednoga kad počeše

554. glad mnogi ja vas svit - veliki glad zavlada svim svijetom

555. pojde stati, dvigši se - digavši se, pođe stanovati

556. sta četarsta lit - stanovaše četiri stotine godina

558. nima - nemaše

562. ja - stade

563. mileći - budući da je ljubio

564. poredaj: kada jim Egipt dopusti, da idu tja

565. sta - presta

567. li da jih - eda ih

570-571. ki... jim - onima koji

576. kolami - kolima; ljudi -ljude

580. more - mogaše

581. more svak je se - svak je se mogaše

582. liti - godina; nebes -nebesa; dažji - daždaše

583. nasiti - dodaj puk

584. sobom obratiše - pođoše

586. arviše - rvaše

588. bogov tujih - tuđe bogove

590. niki mart - neki mrtav; idiše - iđaše (pođe)

591. ostaniše - ostajaše (ostane)

592. varniše - vraćaše (povrati)

593. vidiše - viđaše (vidi); čineći - gdje čine

594. Po njega smiljen'je - Njegovom milosti

596. Eteju - u Bibliji: Hethaeum

597. Eve(j)u - u Bibliji: Hovaeum; kraljem - kraljevina

598. koje godir gdi imihu - gdje god koje imahu

599. učinivši svoje - osvojivši; živihu - življahu

601. padihu - padoše; nika -neka

602. Ni jošće - Nije još; obhode svit - ophodeći (koje ophodi) svijet

603. vrimena selika - tolika (za toliko) vremena; svaršila vele lit - svršila (bila se okrenula oko zemlje) mnogo godina

604. bit je radi sroka umjesto bil

605. strane tujih mist - stranama tuđih mjesta (tuđim mjestima)

606. njih - njihov (umjesto njegov)

607. jih - ih (umjesto ga); protivnih - neprijatelja

608. mistih ovih - mjesta ova; leže -prebivaju

610-611. poredaj: Sada, mili gospodine, izuvij (izvidi) istine (istinu), jeda j(i)h (da li one) ki teg teže (koji obrađuju zemlju, govor je o Židovima), grih steže (sapinje)

613. se ne pomene - se ne sjeća (ne mari)

614-615. poredaj: Bog, komu su zgrišili, pridati će (predat će) jih tudje

617. sa htri dili - s hitrim djelima (s lukavstvom); premogu - neće premoći, nadvladati

620. vidit bi - učini se; vezirom - vezirima

622. jaše mislit - pomisliše

624. vo - ovo (kao no prema ono)

626. steće - stojeći

627. poredaj: da će nam (se) smiti protivit ne bižeće (bježeći)

630. pojmo - pođimo, hajdemo

632. ča se je rugati - što znači rugati se

636. sarjahu - srđahu

637. žegući rog - dižući smrad, dražeći (Oloferna na Akiora)

638. salbun - salbunu (v. u Rječniku)

639. svit - savjet

 

LIBRO TRETO

643. pravednih - pravedne

645. ni pušćal - nije pustio

646. nevoljah - nevolje

647. čine - čineći

649. njivu - njivi

650. nog - noge

651. priskoči - preskoči; prikine -presiječe (trčeći)

656. vlada - vladaše

659. uzdaje se - uzdajući se; bogu nikom - nekog boga

660. pomore - pomogne

661. jer - da

663. vas njih - sav njihov

664. rubo tač - nije jasna riječ, ali kako u Bibliji to mjesto glasi: gladius militiae meae transiet per latera tua, to bi ona odgovarala biblijskoj latera = bok, prsi; možda bi trebalo čitati: rub otač (očev)

667. gdi - ako; njih dobar -njihovo dobro, njihova vlast (inače imenica žen. roda dobar nije poznata)

669. vedte - povedite

671. zaskoči - preskoči

673. si(j)aše - sjeđaše (ležaše)

677. siona - silan; Akiorom - Akiora

678. smarti zakona trpi - smrti zakon (kaznu) pretrpi

679. varhom - vrh

682. ki - oni koji; metaše -metahu

684. sašad - sišavši

687. Betul(i)jani - Betulijana

688. Karme ter Ozi(j)a - Ozias... et Charmi, u Svetom pismu

689. steče - dogodi

690. Akior prenesi na početak pređašnjeg stiha

693. na to - zatim; zagnal -zagnao (u ovaj grad)

697. vlas - vlast

700. smakši - smaknuvši (skinuvši); vlas - vlasâ; suzami roni - stane roniti suze

702. kom karvavec oni - kojom onaj krvnik; mnozih - mnoge

704. naši dili - naša djela; ki -koja

707. si haj - haješ, staraš se za

708. s' nehaj - ne haješ za

709. nje - njih, one

713. izvora - izvor

714. obistram (zbog rime umjesto obistran) - s obje strane

715. govore - govoreći

719. slobodi - oslobodi

720. k tebi tvo(j)ih - k sebi svoje

721. toj bi budi godi - to neka ti bude drago (znati)

722. pohodi - pohodit će

724. oblog - možda zbog rime umjesto oblok, prozor

725. tavrje daržeće - tvrđe držeći

726. u kom - u koga

727. ničeće - zapadajući; nagnul -nagnulo

728. hteće - hoteći

729-730. poredaj: noć jur šćićaše (štićaše) stranu istočnoga okola (istočnu stranu zemlje)

731. Akiora cilost - Akiorovo poštenje = poštenoga Akiora

732. na svom... stanu - u svoj... stan

733-734. poredaj: da jest tomu velika blagost (milost od Božje strane), u domu koga (u čijem domu) je gost s ljubavju prijat (primljen)

735. pope za bratstvo - popove za društvo

736. shvati: da svoje mlohavstvo od žežina (posta) pokripe

738. toj ljudstvo - te ljude

739. ostavi - izostavi; čtu (3. padež od čat) - časti, čašćenju

741. toj i ovoj poja - ovo i ono uzimaše; sebi - za sebe

742. jer se ne dostoja - jer se nije držao dostojnim; druzih - druge

743. nukaje - nukajući (hrabreći)

744. gledaje - gledajući

745. svidaje - pazeći, oko njega baveći se

746. uzdaje - uzdajući se

747. stoli - stolovima

748. poredaj: sluge jim landahu (dijeljahu) obhode (obilazeći) okoli

749. druzi - drugi

751. Ča peku, ča vare - ono što su pekli i varili

752. čiste lopare - čistim loparima (tanjurima)

753. svartaje - svrćući, vrteći

754. segaje - sežući, pružajući

758. ni smi(j)eć se ciri - niti ko se ceri smijući se

761-762. poredaj: da k njim ne unide ona smart(n)a tmina od karvi, od plina, ku na vratoh (vratima) vide

763. Toj ovoj obide itd. - Ovo i ono obiđe (tj. ovoga i onoga se dodirnu) različit razgovor

764. na tom - na to

767. Zatoj - zato; nogu - noge

768. svu - svoju

770. potribu mnogu - velikoj potrebi (nevolji)

771. jer je - jer je on (tj. Bog)

772. upalih - koji su upali; p(r)otivnih - (od) neprijatelja

773. postilj - postelja

774. osini tmin noćnih - sjene noćnih tmina; zarene - od zagnati

775. gor - gorâ

781. čudje - čudo (radi sroka)

782. vlas - vlast

783. skuti - skut

784. osudje (prema saj = ovaj) - ovuda ili s ove strane; tisknji - tješnji

785. klesurami je možda tiskarska pogreška mjesto klisurami

786. na ljuti - na ljut, liticu

787. stranami - uza strane

788. da bi došli idući naokolo do pod stijene (Biblija: Holofernes, dum circuit per gyrum)

789. teciše - tecijaše

791. grana ga grediše vojena - jedna njegova grana (rukav) iđaše vođena (bila je svedena)

792. nesiše - nošaše; gradu po sridu -posred grada

793. napridu - mjesto naprida

797. pohvate - zahvatajući

799. Uz toj - Uza to (tad); navrate se -skrenuše; Amon i Madi(j)an - u Bibliji: Ammon et Moab

801. on stan - onaj grad

804. grajan - građanâ; vridne -vrijedne, uspješne

805. pad kon zdenac - padnuvši (postavivši se) kod zdenaca

807. Tim ti se pridade - Time (tako) će ti se predati; od volje - od svoje volje, sam

808. ali se raspade - ili će se raspasti (izginuti)

809. kolje - mori; kad ti veli -otkad ti zapovjedi

810. odvratit - da se odvrati; njih -njihov; on veli - onaj veliki

811. ča želi - što je sam želio; naredi - odredi

813. odhode - othodeći; pride -dođe

813b. zlo stati žajom - stradati od žeđe

814. side - sjede

815. u gradu - u grad

816. z gusteran - iz cisterna

817. koja se cjedina (voda što se cijedi) dijelila čašom na mjeru

821. ust - usta; ja - poče

826b. dati - predati

827. sud postav - neka postavi sud (neka sudi)

828. što si nas, zadav nam toliku muku, vrgao u plamen

829. ne hti itd. - nemoj izmaknuti (ramena) da pregovaraš o miru

831-832. veće ne moremo (trpjeti mi što sačinjavamo) ov grad, u ki (u kojem) sidiš (sjediš = stojiš) i ki u nj (ti i mi koji u njemu) živemo

834. stranom - gradom

835. pod članom vrimena (prema latinskom in articulo temporis) - u teškom, presudnom času

836. slanom - slanom vodom

838. da je povedena - da bude povedena (u ropstvo)

839. laglja je... vidit - lakša se čini

840. zjaje - zjajući, zijevajući

843. odsud dati - odluči predati

844. od sil tih - tih sila

845. stavmo se u volju njih - predajmo se njima na milost i nemilost

846. tug ovih - tuge ove

847. u carkvu stojući - u crkvi stojeći

848. jaše - stadoše

854. ruk - rukâ; ki - onih koji

855. priteć - prijeteći

859. u veliku pečal - u velikoj pečali

861-862. poredaj: kako ki (kao onaj koji) vodi prik slanih vod (preko mora) brod strašnima vitri (strašnim vjetrovima) zagonjen meu vali mnogima

864. jidrom - jedrima

867. staje - prestaje

869. zvižju - zvižde

870. rovući (od ruti) - bučeći; popi -popu, krmu

874. jidrući - jedreći

876. vidući - videći; uzdaše -pouzdavaše se

877. suzami - suze

878. simi besidami - ovim riječima

879. Ne sobom, da vami - ne radi sebe, nego radi vas

881-882. poredaj: i sada bih ja vas svih (sve) iskupil od tih nevolj životom mojim i blagom svim

885. zgubit ne hti(j) - neka ne pogubi

887. odrene prezent od glag. odagnati

888. uzdaržeć - da uzdrži (na svojem dlanu)

889. mnju - mislim; hiti -doći

890. stvoriti - učiniti

891. Hotješe podnijeti (poslušati taj Ozijin savjet)

892. jaše - stadoše

893. pohaja - pohodi

895. nahaja - nalažaše

898. poredaj: od kom (radi sroka mjesto odkol, otkako) poče imit udovičtva misto (otkad je ostala udovica)

899. vlastele - vlastela

901. imiše - imaše; pod slimena -pod sljemenom, pod krovom

902. zoviše - zvaše

903. usteza - ustezaše, susprezaše

905. tege li težeći - ili radeći; ni -ne bude

907. nje - njezin

909. u tom - u to

910. ko - koje; pravi - pravedni, vikomnje kono je - koje je vječno

912. gardi - pogrdi (prezre)

915. zide - izađe

917. imi - imaše

918. obslužeć - koji su (svi) vršili zakon

919. na poses - (prema tal. possesso) na imanju

920. Pes - Pas (zbog rime), zviježđe

920b. krisi - krijesi, vrućina (pasji dani)

921. poredaj - umori (dodaj: ovogaj iz stiha 277) moć plamena vrućijih (radi sroka mjesto: vrućih) toplin (toplina)

922. njega starijih - njegovih starijih

924. živih - žive (svijet)

925. sih dil potribu - tih (od saj) djela potrebu (nezgodnost onoga što su htjeli Židovi učiniti po Ozijinu savjetu)

926. ril - rekao; kara uzročeći -da je uzrokom (tj. da zaslužuje) ukoru

927. govoreći (reče) dvjema popovima, Kabru i Karmu (Chabri et Charmi, u Bibliji)

928. izusteći - izustivši

929. da grad da - da će grad dati (predati)

935. dvigoste rog - podigoste glavu (ponijeli ste se); upram (od glag. upramiti) - upravivši

936. svu - svoju

937. pride - dođe; semu - ovomu (od saj)

938. god - drago

940. od togaj - toga (ovisno o prošćen'je)

941. po njega volju - njegovom voljom

943. poredaj: da (onako) kako nas oni sad kolju ohol'jem

945. izneviren'jem - nevjerom

946. otac pr(i)stupljen'jem - prestupkom otaca; tuje - tuđe; prose - proseći (tražeći); ovaj sadržaj je u Bibliji izrečen ovako: Quoniam non sumus secuti peccata patrum nostrorum, qui dereliquerunt Deum suum, et adoraverunt deos alienos

947. Koji grih podnose oni - podnoseći oni taj grijeh (posljedice toga grijeha)

950. poredaj: Boga, koga čtova Abram, Isak, Jakob

953. nižu - manju

954. svih - sve one

955. Božju hižu ki no uzdaržite - svećenici

956. k kim - ka kojima; približu - utječu se

957. vite - znajte

959. čine - čineći

960. u ničemu zato nevolji jih - zato ih u nečemu mučaše

963. stav - stojeći; skarbost mnogu -mnogim brigama

965-966. poredaj: Isak, Jakob skazaše da mogu nosit nalogu pečali

967. hti - htjede

969. haja - hajaše

970. pahaja - pohodi

973. govore - govoreći

975. hlanje - umjesto lahnje tj. lakše (manje)

976. zvanje (jamačno prilog sadašnji od zvanjati, zvoniti, udarati) - udara, opominje

978. na svit - na svijetu

979. sliša - slušaše

980. miša - miješaše, zbunjivaše

982. sgriša - reče krivo, istine se -od te istine

983. s popi ste, riše - s popovima stojeći, rekoše (reče)

986. svit vas - svemu svijetu

988. shodi - ishodi

989. sej - ovoj (od saj); po sej škodi - poslije ove nevolje

991. imite var - imajte pomnju, brinite se

992. prostar - prostrvši

993. ostavte - nemojte

994. vratoh - vratima

995. pojdu - pođem; dojdu - dođem

998. i skrušen'ja mnoga - radi sroka mjesto: i skrušen'jem mnogim

999. Poj - Pođi; po te - po tebi; puka ovoga - ovaj puk

1001. greš - pođeš

1002. ureš, tj. ureši - neka te resi

1003-1005. poredaj: on čin (neka učini), da glas dila (djela), ko godir stvorit (učiniti) napreš, visoko dvignut i široko prostart bude znan po svitu

1007. na stan - u (njezinu) stanu

 

LIBRO ČETVARTO

1008. odašadši - otišavši

1009. pošadši - pošavši

1011. svu - svoju; odivši -odjenuvši

1012. obladaš - vladaš

1016. ki... jih - one koji

1016b. zemlju kananejsku - zemlji kananejskoj

1017. tišće - tište (od glagola tisnuti); žen i hćeri svojih - žene i kćeri svoje

1018. razsto(j)ih - rastoje, odijeljene

1019. ruke - rukama; slug -sluga

1020. molju - molim

1022. otpusti - smetni

1023. spuniti - ispuniti

1028. poredaj: kad tirahu puk tvoj

1029. napirući - srćući

1031. mnjući - misleći; nje -njih (tvoj puk)

1037. misle - namišljaju, kane; zgarnu - svale; stin - stijena

1038. njimi privin - previni (savij, skrši) ih

1039. u njih uzdan'ju - njihova uzdanja; ki - onih koji

1040. kopji - kopljima

1041. šćiti - štitovima; kih -koje; prik rami - preko ramena

1042. britci - britkim

1045. s' - si; pravimi radi sroka mjesto pravim - pravednima

1046-1047. ki... njega - onoga koji; vo -ovo; svih ji - sve jede, ždere; hti... slomit -slomi

1048. poredaj: ki jest se zahvalio (pohvalio) tempal razorit (da će razoriti)

1049. sveta tva - svetinje tvoje

1050. stukši ga razvrići - stukavši ga da će razvrći

1051. sio mjesto sil - sila (gen. pl.); prisići - da će presjeći

1054. zadi(j)u - zadijem

1056. uzbesi(j)u - uzbesjedim

1060. mni - meni

1064. taj - ta; stvorena -učinjena

1065. vas kraj - svem kraju

1068. Ni - Nije; mnoštvo -mnoštvu; ljud' - ljudi

1069. barzih konji trud - u trudu (naporu) brzih konja

1070. volje tvoje sud - sudu (odluci) tvoje volje

1072. s' - si; tisih molitav -tihe molitve

1074. postav - postavi; ustih mojih -usta moja

1075. sartcu - srce; rukah ovih - ruke ove

1078. spovidaje - ispovijedajući

1080. pomog - pomogavši

1081. prostrav - ispravivši, ispruživši; rami - ramena

1082. sašad - sašavši

1083. spaše - spavaše

1086. vriće - cilicija

1089. vazam - uzevši

1092. tezmi - tima; ča mi (j)e viditi -što mi se čini

1098. cvitci (od cvitak) - cvijetak; svioni - svilenoj

1099. ritci - rijetki

1100. ja - stade

1105. resteći - što raste

1106. steći u zlato - stojeći u zlatu

1108. prida uresi - doda uresu

1109. pri(j)a od njeje - primi od njene

1110. pismo - Sveto pismo

1111. njeje svitlosti - njezinoj svjetlosti

1112. spravi - naprave; od bludi -bludne

1113. pravdenih ćudi - nedužnih osjećaja

1118. mir - mjera; miščić - mješiću; zamak - spremivši

1120. ustak - objesivši; prida -naprijed

1121. potak - potaknuvši (da ide)

1122. gradne zaklopi - gradska vrata

1123. skupi - skupu; popi -popovima

1124. vrat - vrata

1125. steruć stopi - sterući stope (pružajući noge)

1127. takovu svitu - takvoj sviti (pravi)

1128. liplja - ljepše; mnju -mislim; ni - nije; ku - ni ona, koju

1128b. Bersaba - u Bibliji Betsabea; da red - naredi; on tj. Urija

1129. dvimi grisi - dvjema grijesima; spet - sapet

1130. žet - uzet, začaran; vze mjesto vaze - uze

1130b. od ke smo rekli - o kojoj smo rekli; na glavu - na početku

1132. ku - ona koju

1132-1133. poredaj: jur studena starost dviju (dvojice) prem (vrlo) ognjem se užga

1133b. našad u laž - zatečeni u laži; di - kaže (tj. pjesma)

1135b. da mu nastoji - da ga dvori

1135. čini - učini

1136. ke toko scini Asuer uljudstvo - ona, uljudstvo koje tako cijenjaše Asuer

1138-1139. poredaj: al (ona) cić ke Sansonov gnjiv požga obilstvo od filistinskih njiv (njiva) pustiv mnoštvo lisic

1141b. uspi ga na krilo - uspava ga na krilu

1142. u kih jest - ako je koja ima

1143. rič inu - drugo što

1144. Koj - Kojoj

1145. kupeći ča - ono što kupeći; od poetskih tašćin - od pjesničkih taštin, tj. pjesnika starih klasika, od kojih se Marulić kao kršćanin ograđuje

1146. mnju - mislim; bi... bil - bio bi; lin tirati - lijen tjerati

1147. stin - stijena; bi -je

1147b. ja tirati - stade tjerati

1148. bi - bio bi

1149. bi bil - je; gredući van -kad je izlazila

1150. po Cinte gore stran - po strani Cinte gore na otoku Delu (po kojoj je Dijana dobila ime Cynthia)

1151. napan - napevši, vijaše - viđaše

1152-1153. poredaj: kada se boraše Herkules za stat z Di(j)anirom (da bi se mogao združiti s Dijanirom)

1153. koj - kojoj; mnjaše -mišljaše; par - (druga) ravna (u ljepoti); postat - roditi se

1155b. di - kaže (tj. pjesma)

1157. bi - je; pustil bi -bio bi pustio

1158. poredaj: odvedenu, ku Garci jer (zato što je) opet nimaše (nemahu)

1160-1161. poredaj: Ako poni staše zamamljeni popove (popovi) s Ozi(j)om, kad sgledaše ove (Judite) lice

1162. ne mjesto ni - nije; slove koga moć, Bog - Bog, koga moć slovi (od sluti)

1163. nje gizde takove - takove (te) njezine gizde (nakite)

1164. stvarju - djelom

1165. pušćav - pustiv

1166. možav jamačno radi sroka umjesto možaj (krijepi)

1167. izbav - izbavi

1168. dili - djela

1173. zvizd - zvijezda; zlamen -svjetlost; grede van - izlazeći; taćaše -možda glagol izveden od imenice tat - kradijaše

1174. čarnimi koli - crnim kolima

1175. ako su ki doli - ako ima koga dolje (u podzemnom svijetu)

1177. obhode - ophodeći

1178. sliša(t) - saslušavati, ispitivati

1179. ča - koje

1183. jer će se dati vam - dat ću vama (svoj život); zovu - zovem

1186. doprit - doprijeti do

1189. ča - ono po čemu

1192. ne bi ti ner tolik - ne bijaše dulji

1193. nikolik postaše glede - nekoliko (malo) se zaustaviše gledajući

1194. čude - čudeći

1195. sve od svita meje - sve međe (krajevi) svijeta

1198. ku - koju; oćutiš -oćutjet ćeš

1200. ne izustiš - nećeš izustiti

1204. Govore toj - Govoreći to; linost s njom pojti nimiše - ne imahu lijenosti (ne bjehu lijeni) s njom poći

1205. gledaje nje - gledajući njezinu

1206. obratiše - uputiše; hode -hodeći

1207. zaniše - zanošaše

1209. on - onaj; prid sobom -pred sebe

1210. ki spoji sa biše pokrilio; sio - sil, sila

1211. govoru - govorim

1216. sta - stajaše (sta tarnući -protrne)

1217. kažući - kad pokaza

1217b. vi(j)aše - viđaše; di ovdi -kaže ovdje (naime u pjesmi)

1218. šator - šatorom; osin -sjeni; ki stahu knezove - knezovi koji stajahu

1219. sklin - sjativši se (glagolski prilog prošli od glag. sklinuti se); gledaše - gledahu

1221. ki u njih - one koji u njima

1223. toje možda radi sroka mjesto te žene (Judite); dokol budemo imit - dok ne osvojimo

1225. tacih gospoj - takvih gospođa

1226. meu toj - međutim; stav -stupivši

1227. sideća na pristoj - koji je sjedio na prijestolju; pisan - šaren (tj. prijestol)

1229. asirsku držav - asirskoj državi

1230. razlici - različitima

1232. lici - lica

1234. svita - svijeta (ljudi); kim ga (d)vori - kojim mu se udvaraše

1237. dvori - dvoru

1238-1239. nije uistinu (nijedna) druga zemlja nevoljna, nego ona koja nije voljna služiti momu gospodinu

1241. mu - moju; kušali (oni, tj. puk)

1243. budući - da su

1244. stvoru - stvorim (učinim)

1245. govoru - govorim

1247. ku - kojom

1248. otuj - tu (bliže)

1249. uz - na

1251. svita moga - moj savjet

1252-1253. ako će dostojat se toga, ča želi, znat hoće -ako se udostoji to (dopustiti), znat će što želi

1254. pomoće - radi sroka mjesto pomoći

1255. ovo će - ovo (bit će: zemlju moga puka) će steći

1256. dvor - grad

1257. po tebi - tvojim nastojanjem; vas stvor - svi ljudi

1258. sviti - svijetu

1263. priti - prijeti; pridati -predati

1267. popal - posut; ližući -jer liže

1270. stad plode - plodove stada (mlade životinje)

1271. poredaj: hlepeć da bi pili karv njih, ka je gode (bila kakva mu drago)

1272. jili - jeli

1272-1274. poredaj: da za vino i žito budu straćeni (utrošeni) sudi (sudovi) zlati ter zlaćeni ki su bili posvećeni

1277. poginut će svi, kako je istina, da si ti na tom mjestu

1281. na nebi - na nebu; dvigal rog -naljutio se

1282. u griha bo barlog - budući da u brlog grijeha

1283. hoti - htjede

1284. sva ka - sve to, stvari koje

1287. poredaj: da pravi (kaže), kad će dojti dan raspa sega (toga)

1290. bude t' - bit će

1291. i s pukom - zajedno s pukom

1292. da vam to (taj rat) neće zadati muka

1293. ni pas ne zalane - (da) neće zalajati ni pas

1294-1295. izmijeni red ovim dvjema stihovima

1294. njih ovej rane - ove njihove rane

1295. gane - kreće; suj -ovu (od saj)

1296. tuj - tu; kuj obitaš i stvoriš -koju obećavaš i činiš

1297. daj ti plaću onuj - neka ti da onu plaću

1301. kolinmi obimi poklek - pokleknuši objema koljenima

1302-1303. svidova svinju... pomnja težakova poredaj: pomnja težakova svidova svinju

1307. hvata - ždere

1308. u svu miru - u svoj mjeri, sasvim

1309. svim ričem da viru i ki - svim (ili njezinim) riječima povjerova i oni koji

1310. vide (od glag. viditi, starosl. vedeti), znajući (koliko znamo)

1311. vetši(j)e - starije, pametnije (od vetah)

1313. side na nebesih - sjedi na nebesima

1315. hod ovdi gospoduj - hajde (deder) gospoduj ovdje

1316. Ni - Nije; svuj daržavu -svoj državi

1317. u kuj - u kojoj

1318. slaje - slađe

1319. ust joj - svojih usta; uresita radi sroka mjesto - uresitih

1327. ti odteče - odbježe (zapade); od kih no ti - od kojih; pojde - pođe (se udalji)

1329. ki... čini - koji učini

1330. ini - drugi (ljudi); puka -(od) puka

1331. biti hoće plini - bit će plijen

1332. spuni - ispuni

1333. kimno imaš mar - za koga mariš (koga ti služiš)

1334. dvor - dvoru

1335. taj - takav

1336. da ti ne bude par - da nećeš imati para; u mnozih gospoj hor - u koru mnogih gospođa

 

LIBRO PETO

1337. zgovori - izgovori

1338. komori - komoru

1341. svitu - savjetu; starvi -mrcine (u prenesenom smislu mjesto: mane, prijevare)

1343. dil - dio

1346. duha - duh

1346b. u zakonu, tj. židovskomu

1347. vo - ovo

1348. za da pri onoga - eda prije ono

1349. spiši - pospješi

1350. mnozim - mnogima

1351. Tej hrane, ča češ učinit - Ča ćeš učiniti, tej (te) hrane

1354. ko doni pribignuv - koje donije (sa sobom) kad pribježe

1356. i počine stignuv - i ne počine postigavši; vrši - snuje

1360. namišća - namjesti

1362. molitve dit - (da može) molitve govoriti

1363. odhodeć - kad bude odlazila

1364. dohodeć - kad bude dolazila

1365-1366. poredaj: svim svo(j)im vratarom tad čine (čineći, dajući) takoj zapovid

1367-1368. poredaj: taj slobod da bude služiti za tri dni njim dvima Abri ter Juditi, ne inim

1369. ja - poče

1372. slobodeći - oslobodivši; spuni -ispuni

1373. došad - došavši

1374. se okusaše - ne bi se ni okusila; zapad - zapadnuvši (kad bješe zapalo)

1375. ko četvartom izšad - koje (sunce) četvrti put izašavši

1376. zva - pozva

1377. sla - posla

1379. uzveli - zapovjedi

1382. njuj - nju

1383. suj - ovu; poni - ponese

1384. poj - pođi

1386. suncu odsiva - sijeva kao sunce

1387. zatoj - zato; pješ i jiš - piješ i jedeš

1388. pribiva - bude

1389. barž mniš - vjerojatno misliš

1390. toj komori - tu komoru

1391. hizat uz ostan - ritati se protiv ostana (prema biblijskoj izreci: contra stimulum calcitrare)

1392. stan - stani (stoj)

1393. Bud poni dobro znan - Neka ti bude dobro poznato

1395. temu - tomu (njemu)

1396. ako njegova dobrota zna da sam mu čemu

1397. riči mota - suče riječi (govori)

1401-1403. Kad... ribar - Onako kao kad ribar

1403. potribu ima jur dat ju van - potrebno je da otkvači (izvadi) ribu

1404. hlibu - hljebu

1405-1406. poredaj: kad Judit vidi jur osnovan (tkalački izraz!) teg svoje misli

1406. na se usteg - na sebi ustegnuvši

1407. skuta poluspreg - skut pouspregnuvši

1408. poredaj: da tuj (tu) osnovu - rukom poseg (posegnuvši) - sad otka

1410. u ljubavi zašad - u ljubav zašavši

1411. slaja... meda - slađa... od meda

1413. ju pojat hiti - žuri se uzeti (smjestiti) je

1415. Obezom jesi me obezala - obvezom si me obvezala

1417. mni - meni

1421. uz tuj - na tom

1424. kleče - klekne

1425. pi i blagova - stade piti i blagovati

1430. požre takoj osje - proguta također bodljike

1431. tope - utapaju (dave)

1432. vijte - vidite; ope život -oduze život

1436. vargši - vrgavši; bacivši

1438. ko garlu da - što ga popi

1439. ja - obuze; spi uz kih - uz koje (žene) spavaše

1440. poredaj: njih (one) kim biše ća (ćaća, otac), čini (učini) ma (majke) svo(j)ih sinov

1440b. di - kaže (pjesma); a to otac -a to znači otac; a to matere - a to znači majke

1441. liše tih - osim tih

1442. poredaj: i slast svih otčevih blagoslovi zgubi

1443. voli - volje (volio je)

1444. to - naime prvorojen'ja čast i slast svih otčevih blagoslovi

1446. počan - počevši; ja mrziti, objistan jur, na toj - ja na toj mrziti (zamrzi na to, tj. na tu hranu), objistan jur

1447. lonac - lonaca; ushvali -stade hvaliti

1448. zatoj - zato; popali -spali

1449. sinov - sinova

1451. Smartju jih pokapa - usmrti ih (tj. sinove); vze - uze

1452. ne poja stropa - ne uze biča (ne udari)

1456. obujat - obuzet; draga -prijatelja

1456b. ne htiše - ne htijaše; da ini ga pripraviše - ali drugi ga nagovoriše (nagnaše)

1458. hvataje zubi - hvatajući zubima

1459-1460. poredaj: ne srmovaše se zaditi za žene (dirati u žene) onih

1463. on - Cir

1464b. čini se bižati - pričini se da bježi

1466. od njih usti - njihovih usta; taj sipa - ta sipa (koja pušta crnu boju)

1466b. da garlu se daše - ali se odaše grlu (jelu i piću); diju - vele

1467. opipa - osjeti (snađe ga); pitanski Arceslav - filozof Arcesilaus iz Pitane u Grčkoj

1469. dav - podav

1471. bi jih pjan - tukao je pijan one (s kojima je bio kod stola)

1473. boj - boju

1474. imiše sa Rimnjani rati - imaše rat (ratovaše) s Rimljanima

1475. do stotin lit roka - do stote godine života

1477. ko sarka - koje posrka

1479. Rim - Rimu; tarka - trčaše; vlastele - vlastela

1480. raztarka - raznese

1481. Toj - to (vino); ljubi - obljubi

1482. pušćujući - ostavivši

1482b. u viće - u vijeću

1483. zubi - u prenesenom smislu mjesto "proždrljivci"

1483-1484. proždrljivci će se napuniti svakoga grijeha, a krepost će odbaciti kao stare haljine

1485. na konac - na koncu; nesrići... u svakoj - u svaku nesreću

1486. jih će sići - sjeći (morit) će ih

1488. vikomnji znoj - vječnoj vrućini (paklu); stan'je - boravak

1489. rič su - tu riječ (te opomene)

1491. piću si nije pouzdano, u I. izdanju "pichu sci"

1492. vina okus(š)i - vino kuša

1493-1494. Da ki no... prida nj - Da (ali) prida nj (pred onoga), ki no

1494. izvraća - izvraća (iznosi)

1495. tim - onima (za one)

1496. ner (nego ne ugoditi) tarbuhu

1497. ki - onima koji; buhu -(u prenesenom smislu) zao duh; huda utvarjen'ja - opake okorjelosti (u grijehu)

1498. zalizlu u uhu - koja je uljezla u uho (u prenesenom značenju: srce); spasena slišen'ja - spasonosna slušanja

1499. govoren'ja rič - nit govora; se... vrati - neka se povrati

1501. noge - nogama

1502. jati - pojesti i popiti

1504. zatvaruć - zatvarajući (vrata); gredu van - izađu

1505. idoše - iđahu; na -u; sobom teturaje - teturajući

1506. spija(j)e - ispijajući

1507. začinjaje - začinjući, pjevajući; obnose - obređujući

1508. jednu popi(j)aje - jednu (čašu) ispivši

1509. zanose - zanoseći

1511. obraz - obrazu

1512. na brade prami - na dlakama brade

1516. staše - stajaše

1517. niki - neki; o ploči -o ploču; pad se - padnuvši

1518. kara svad se - karaše se svađajući se

1519. uhitiše - hvataše

1520. zad se uznak uzvarziše - natrag nauznak padoše (od uzvrići)

1521. rigniše - rigaše

1522. ležiše - ležaše

1523. druzih - druge; stavit jih -da ih stave

1525. ustegnuti garla - uspregnuti strast proždrljivosti

1526. vi(j) - vidi

1531. na sridu komori - nasred sobe

1533. njoj - nju; unid - unišavši

1534. većma gori - mnogo gori

1535. speći ga tako vid - vidjevši ga gdje tako spava

1537. ostale - ostavši

1539. tej stale - te nastambe; sta -stajaše

1540. pale - umirile se, zaspale; ja -stade

1542. stoli - stolu

1543. jiše - jeđahu

1544. ne bi koli - ne bi tko

1545. nebes više - više nebesa (na nebesima); svaka - sve

1548. kopore - koporeći (v. Rječnik)

1550. na kolina klače - na koljena kleče; suzami rignu - suze proli, zaplače

1551. moli - moljaše

1552. stignu - postignem

1553. pokrip - pokrijepi (ohrabri)

1555. plodi - snuje

1556. boju - boje

1558. od nevolj slobodi - od nevolja oslobodi

1561-1562. Ovo što vjerujem da mogu po tebi kako trebam (izvršiti), izvoli me pomoći

1564. jer se u tvoju moć uzdam da ću to sada svršiti

1565. na nogah postup - postupivši na noge

1566. snam (od sneti) - skinuvši (premda u prvim izdanjima stoji "spam")

1567. kičmu (možda je pogreška umj. kičku) zdup - kosu zdupivši (zgrabivši)

1568. lup kla - lupivši zakla

1569. strepi sobom - trgnu se

1571. izdaše - izdahnu; ne bi jak -ode sva njegova jakost (i sila)

1573. mao - malen

1574. ki - onoga koji; prostro dim -razmetnuo se

1575. zajme (od zajati) - da će zauzeti

1575-1576. koji mišljaše da nije ni Bog moćan protiviti se tim njegovim silama

1577. prostri - prostre

1578. pomog - pomogavši

1579. da joj ni trud zamanj - da joj ne bude trud uzaludan; viru - vjerodostojnost

1580. steć - stojeći; odni -odnese; ta - ona

1581. zatvor - zatvori, sakrij

1583. po običaj svoj - po svojem običaju

1588. zavije se više skolj - vine se poviše otoka; side - sjede; visinu - visini

1589. iz nohat - iz nokata; jal -uhvatio

1590. stinu - do stijene

1591. harlo ti (j)e lital - hitro je letio

1593. sidu - sjednu

1595. vrat - vrata

1596. napan vrat - napevši vrat (iz svega grla)

1599. pomog - pomogavši

1600. nečistih - nečiste

1601. pri(j)am jih u naglost - primivši ih hitno; stražane idoše - stražari pođoše

1605. sta više - stupi na poviše mjesto

1606. čudiše - čuđahu; mneći -misleći

1607. da ju on sčeka - da će je dočekati onaj

1608. nje činjen'ja - njezina djela

1611. ki - one koji

1612. onih bi prikinuv - one pobi prekinuvši (slomivši); ga - za nj

1613. toku vaju nas pridati napi - napijao je (pijući se zaricao), da će nas predati tolikoj nesreći

1616. su noć - ove noći

1617. z dvanjak - iz dvanjaka, bisaga

1620. su - ovu; priti - prijetila je

1625. rene (od gnati) - dotjera; mnoga počten'ja - moje poštenje

1626. čuva - očuva; s nikoga -ni s kakva

1627. da meni vraćen'ja - dade meni, da se povratim

1628. da vam slobojen'ja - dade vama slobodu

1629. pitje - (zbog rime mjesto petje) - pjevanje; hti(j)mo peti - pjevajmo

1631. oteti - osloboditi

1633. like - lijekove

1637. suzi - plakaše

1639. ki - onaj, koji; mneći -misleći

1640. da ga val pogruzi - da će ga val potopiti; dmeći umjesto dmući od glag. duti) - duvajući

1641. steći - stojeći (živeći); koj -kojoj

1642. u sebi misleći tj. na zgibil (propast) kojoj je izbjegao

1643. da - što

1644. stiže - ne dostignu (satrti); mnozih - mnoge

1645. stav - stojeći

1646. su - ovu; slav - neka slavi

1647. ustav - stupivši

1648. nadav - pojačavši

1649. budi - neka bude

1650. odnami (od glag. odneti) - neka oduzme

1652. ki rami svo(j)imi te šćita - koji te svojim ramenima zaštiti

1654. na smart, koga - na smrt onoga čija

1656. svi koji budu živjeli na ovom svijetu

1657. rik - rijekâ

1658. od svih težina sik - težina svih sika (sve teške sike)

1659. zrik - zraka (zbog rime)

1660. dik - dika; ne hodit -uminuti

1661. nisi se šćedila - nisi se žacala

1662. za ovi slobodit puk - da oslobodiš ovaj puk

1663. takaj dila - takva djela

1664. plat - neka plati

1665. Toj on dogovore - to izrekavši

1668. trudi - muka

1670-1671. koga... ti reče - za koga ti reče

1671. u ruku mu - u mojoj ruci

1676. puka ovoga - puk ovaj

1678. ka ga ubit reče - koja reče da će ga ubiti; totu zagnav - ovamo (Akiora) zagnavši

1679. postav - postajavši, počekavši

1681. njeje - njezinih

1683. ki mnogu svim po te milost da - koji po tebi iskaza svima mnogu milost

1685. po svem svita stogu - po svem svijetu; sluti budeš kuda - kuda budeš slovila

 

LIBRO ŠESTO

1686b. red da - naredi

1687. posudit - podijeliti

1688. tuj - tu; pojte - pođite

1689. na gradu - na grad; umistiv ojte -umjestivši ga otiđite

1691. vrat - vrata

1692. stan - neka stane; ne poj -neka ne pođe

1693. ni se sa mista gan - i neka se ne gane s mjesta; ni kreni - i neka ne krene

1694. videće - videći

1695. poli šatora hodeće - hodeći kraj šatora

1696. i štitovima udarajući ne pođu buditi onoga

1698. ležeći - gdje leži

1700. vi kad ih odozgora vidite gdje bježe

1701. oborite - se oborite

1703. njimi poskite - njih podavši

1704. probavit će čaše - prisjest će im vino

1705. cili - cijeli (nepobijeđeni)

1706. kojojno sili - silu kojoj

1707. pridav se uhili - predavši se žalosna bi

1709. vi - zna

1711. vi - vidje

1713. u ki pri živiše - u kojem prije življaše; zakon bljusti - držati (vršiti) zakon (židovski)

1715. popusti - ostavi

1719. još da ga - makar ga; u dobro ga će unest - donijet će mu dobra

1720. sest - sjesti

1721. na spasen'je bolje - da se bolje (lakše) spase

1722. zrakom odivaše - svjetlom oblijevaše

1723. čarljeno polje - zoru; pušćivaše - ustupaše

1725. bi bili - bi bijeli

1726. na ostan - na koplju; sta -stajaše

1727. postan - postajavši, počekavši

1728. barom - jatimice; po vrata -kroz vrata

1729. ja - stade; zgor - (koja bijaše) gore

1730. sta - nasta

1731. šator - šatorom; staše -stupiše

1734. bi - bijaše

1735. tim se jaše mučit - to ih stade mučiti; shode - silazeći; glave ljudi - glavari vojske

1737. čuti sudi - da čuju sude

1738. govore - govoreći; zidoše -iziđoše

1740. ulisši - ujezavši; u dlan bi beritom - u dlan udari kapom

1741. mneć da spi - misleći da spava (Oloferne)

1746. o se - na sebi

1748. sobom snube - sam tražeći

1749. od skrovišća kruge - skrovite odaje; u ke - u kojima

1750. hitit ja - pohrli; da van isteče -da izađe (istrči)

1751. istekši - izašavši (istrčavši)

1752. spletće - spletavši; sem - ovom (od saj)

1754. svu komoru - svojoj komori

1755. goru - gore

1758-1759. kako komu gavun vali zbiv - kao onaj komu valovi, izbivši gavun (v. Rječnik)

1761. miša - miješa

1763. obide svih - obađe sve

1764. u njih - u njima; na grad -na gradu; dil - dio

1765. udov - udova

1766. vril - vreo (dizao se)

1767. usta - nastade; od sil -od vojske

1768. u nebo - u nebu, u zraku

1770. ča pri more - što prije može

1772. njima... micaše - njih... tjeraše

1773. svima... starkaše - sve raspršavaše

1777. stani - položaja

1778. bodoše - probodoše; mnozih -mnoge

1780. lugami - po lugovima (šumama)

1781. sabjeni - pobijeni; prahu - prah

1783. mnju - mislim

1784-1785. ni kih moći manje jesu naskočile - ni koje (sile) su manje snage napale

1785. tirale hlanje - tjerale lakše

1786-1789. Tu teško shvatljivu kiticu valjda treba ovako shvatiti: Ozi(j)a mače (posla ljude), ki to zuste (koji će to dojaviti) tičući (trčeći) po mistih, da na nje (Olofernovu vojsku) od gradov pripuste (navale), jer će biti sa nje (tj. Židovi prema Asircima toliko jaki), da jih ne upuste (puste proći) i da ljudi huste (čete) zaskoče na cistih (cestama). U Bibliji je sadržaj Marulićevih stihova 1786. do 1793. iskazan ovako: Misit itaque Ozias nuntios per omnes civitates et regiones Israel: Omnis itaque regio, omnisque urbs, electam juventutem armatam misit post eos, et persecuti sunt eos in ore gladii, quousque pervenirent ad extremitatem finium suorum.

1791. od mist - od mjesta

1792. tiraše - tjerahu

1793. njih mejaše - njihove granice

1794. slazući - silazeći

1794-1795. svi oni koji bjehu ostali da čuvaju grad

1797. u hust - na gomile

1799. koga ne bude bljust - ako ga ne čuva

1800. grozd ne ojde - ni grozda ne ostavi (netaknuta)

1803. u gradu projde - uđe u grad

1804. a za njima dognaše ono što mogahu goniti

1805. oni koji se vratiše pobjednici zagnavši vojsku

1807. ča dotekoše - onima što dotrčaše

1810. daje - dajući (iskazujući)

1811. stati - biti; počitaje -pričajući

1812. dostizaje - dostižući

1813. priticaje - pritrčavši

1814. sil - sila (vojski)

1815. kolikih slava dil - slava kolikih (junačkih) djela

1816. pribiv se na poli - prebivši se napola (skršivši se)

1817. načinja svih - čini svima

1819. stoli - stolu; mnoga tel'ja -mnogo teladi (od tele)

1821. jel'ja - jelâ (od jela)

1822. bubnji - bubnje

1827. kim dobivajući - kojim dobivši

1829. koji mišljahu da će poginuti pod snopom (težinom) takove sile

1831. snime mjesto sneme (od sneti) - skine

1831b. ki se takniše - koji se ticaše; lug - pepeo

1832. nečistoć - nečistoće; onime - onima

1833. prime - primajući; kih - onih, koje

1834. grediše - iđaše; popovi -popovâ; mnogi - velik

1835. grede - idući

1837. svakoga ju govor - svačiji je govor

1839. se - ove

1844. sta - ti osta

1845. umarvši - pošto ti umrije

1846. sparti nas brimena - skide nam breme

1854. veras snaga mojih - snaga mojih verasa (stihova)

1859b. sašad - sišavši

1860. togaj stvora - toga djela

1861. njih dvora - njihova (Delborina i Barakova) plemena; ki biše u tom dili - koji bijahu u tom djelu

1862. Jahele još sili - Jahelinoj još sili

1865. k njemu - tj. ka kralju

1866. sama a samomu - ona (Jahela) sama njemu (Sisari) samomu

1868. tomu - onomu (tj. Olofernu); steć -stojeći

1870. Još je dika s timi i onoj - Još se može usporediti (u slavi) sa spomenutim i ona

1871. svitom - savjetom

1872. grad Abela bijaše tada u pogibelji

1873. potribi - nevolji; tim tj. savjetom te žene

1874. vele jih - mnogo njih

1875. biše - bješe (ide)

1876. ka meu veće jih - ona koja među više njih

1877. zatira - zatre; bi -bješe

1878. smila ne bi toko - smjela ne bi toliko

1879. prizvavši - kad bi i prizvale (dozvale)

1879b. piše se - slika se; dijahu -govorahu

1880. ka no Trojana - ona Trojanka koja

1882. i keno - ni one koje; vojask -vojski

1885. kopja bodežnoga - bodežno koplje

1887. a smila je koga - koga je smjela

1888. Koj - Kojoj

1889. oveji - ovoj (na ovoj)

1890. Ni slave takeji - nije takve slave; ka - ona koja

1891. ču za grad Babilon (koji bijaše u međama njezine države)

1892. oblada - uredi kao država

1894. Ni ke no ner svargši - niti one koje istom svrgnuvši; s konj - s konjâ

1895. stargši - strgavši (oduzevši); po nj - po njemu

1896. Zamate - Sarmatina (u I. izdanju stoji na ovom mjestu "Xamate", a u bilješci sa strane "Zamate")

1896b. na usta - na ušću

1897. nimahu taj poklon - imahu tu povlasticu

1898. Ni ke - Niti one koje; z bate (mj. z bati) - batinama (topuzima)

1898-1899. odrinut... da te - da će odrinuti (te mjesto hote - hoće, će)

1900. minut - poći

1901b. na otocih - na otoke; se nosiše -se poniješe

1901. riše - opirahu

1902. Ni ke - Niti one koje; Cimbre rimske sile - rimske legije Cimbre

1904. budu sidile - sjede (stoje)

1905. poredaj: ner (pod onima) s kimi bihu tada u boj hodile (a to su bili njihovi muževi)

1909b. Atlanta - Atalanta

1909. gubljaše - kvarjaše; ne sustav -neprestano

1912. pri toj su ostale - prema njoj (Juditi) su one (žene)

1914. Njih jošće slave breč - zvuk njihove slave još

1915. nebi - nebu; je ni - nije (nema) je

1916. Juditina zvoni - Juditina (slava) ori se

1917. gdi (j)u s sobom poni - kamo je ona sa sobom ponije

1921. gdi ni - gdje nije

1922. segaj - ovoga

1923. slug zastavu - četu sluga

1928. reći ste umili - niste umjeli reći; u pokoj - u miru

1929. vite - vidite

1934. svakoga - svačija; zamini - zamijeni (u to se prometne)

1936. ne čini - ne činjaše

1938. po sva lita - kroz sve godine

1940. po moru, po rijekama, po svem krugu zemaljskom

1947. ne da napast - ne navede u napast

1949. da Duha Sveta mast - jer pomast Duha Svetoga, tj. darovi Duha Svetoga

1950. ubozim - ubogima

1952. svakim nemozim - svima nejakima

1953. svakim mozim - svim mogućnicima

1955. zlih - zle

1958. za ke - s kojih

1960. zgasi dim - slomi oholost

1961. pruta - prut (simbolički - ropstvo)

1963. pričali nositi - počeli imati

1966. jaše - stadoše

1968. napan - napevši

1969. pisan nje - njezinu pjesmu; svoje -njezine; zapan - zapevši (tj. zašutjevši)

1970. ja - stade, poče

1971. usan - usne

1972. zvone - zvoneći (udarajući)

1973. psalam peti tone - pjevati tonove (glasove) psalama

1975. klone (od kloniti) - poklanjajući (poklonivši); stav uzdahoše - stojeći uzdahnuše (uzdisahu)

1977. stigoše - postigoše; njimi -njih

1978. gori - gore

1979. vod naših izvori - izvore naših voda

1980. požgat su pritili - prijetili su da će požgati

1983. brane - braneći

1984. oblastju - oblast

1986. spletene biše mnogim strahom - obuzete (sile) biše velikim strahom

1988. ke - one koje; nastupile -navalile

1990. bile - tukle; mnozih -mnogih

1991. napan - napevši

1992. pojamši - zagrabivši

1993 meči - mačâ

1994. pirni - pirnoj

1995. virni - vjernoj (Bogu); vara -prevari

1997. sta - stajaše

1998. sva - svoja

2000. pini - pinu (v. Rječnik)

2002. lavu - od lava; njih -njihova

2003. po travu - po travi (polju); mojih - moje

2004. ki jih tukaše svih - koji potukoše njih sve; goneći kako skot - goneći ih kao životinje

2005. sto tisuć biše kih - kojih (neprijatelja) bješe sto tisuća; stot - (radi sroka mjesto) sto

2006. bigaše - pobjegoše

2007. okola pustiv plot - ostavivši ogradu tabora (tabor)

2008. oni predajući - dok su se oni bojali

2009. oni se ne rvući - dok se oni nisu rvali (borili)

2016. u kih - u kojima; bojeć se -jer se boje

2022. ja hitit - pohita; pojt -da pođe

2024. se varviše - vrvljahu, tj. žurili su se

2025. prišad - došavši; projt po vrata nagliše - nastojahu brzo uljesti

2026. oltare - oltarima

2027. zavite svaršiše - ispuniše zavjete

2030. zvonjahu psaltiri - svirahu psaltiri (instrumenti)

2033. bili - bijeli; luci -lukovi

2034. dvigši - dignuvši; obi ruci -obje ruke

2037. jer onima u kojima bješe tmina slađa bi svjetlost (koja je nastala)

2038. pridava - predavaše

2039. oružava - oružavaše

2040. koga - koje (oružje); dava -davaše

2041. ujahava - jašući ulažaše; glede - gladeći

2042. tempal - templu

2043. nadadu - pridadu

2044. steriše - steraše; ki -onaj koji; odside - ostavi

2046. side - sjedeći (boraveći)

2047. jide - jedući

2048-2049. blagdane... čini - slavljaše (prema tal.: far festa)

2051. idoše - pođe

2053. odidoše - otiđoše

2054. posta biti - poče biti

2055. uznitu - uznesenu

2057. nosi - nošaše; zditu -navučenu; umri - umrije

2058. živi - življaše

2061. lit - godina; stiza -dostignu

2062. u ki - u kom

2064. veseliše - veseljaše; puti tamnice - tjelesne tamnice

2067. govore - govoreći

2069. posarča - posrče, proguta; sem -ovom

2070-2072. Sama ka biše... ne ćemo ju - nju koja sama bješe... nećemo

2071. za napokonnji(m) dnem - do posljednjeg dana

2075. ležeće - ti koja ležiš; neć -nećeš

2077. ne vimo - ne znamo

2079. ostali - ostavši

2082. grebi - grobu

2083. s tobom umriti - da umremo s tobom

2084. da - jer; po tebi - poslije tebe

2085. sebi - svoje; da - što

2087. da zgubi dičen'je... s tobom - da (što) s tobom zgubi (izgubi) dičen'je (diku, ponos)

2089. pribjen - pribijen

2091. od tacih krup - od takvih krupa (nevolja); pocviliti - procviljeti

2093. sviti - savjeti

2098. odmota - odijeli

2106. Timi žutki (mjesto žuhki) voći -Tim gorkim voćem (tj. mislima)

2107. take tužbe moći - tužbe takve moći (sile)

2110. ne izide - ne rodi se

2111. zide - zidove (gradove); sinov Izraila - izraelskih sinova

2112. na saj svit - na ovom svijetu

2113. u mir - u miru; i po tom vele lit -i mnogo godina poslije toga

2115. svećen'je vazda bit od tih - da bude vazda proslava onih

2118. poklon diju - da zahvalim (prema tal. render grazie)

2119. viju - vidim

2122. ako li daj dotol - ili barem dotle

2123. na karte sfolj - na folju (listu) papira

2124. toga plova - te plovidbe (putovanja)

2126. svaka ostala - sve ostalo