MARULIĆEVE BILJEŠKE

11 Poet. Poete se zovu ki pišu verse.

15 Trikrat troj. Devet biše božic i meju njimi Apolo s kitaro(m), kih poeti prizivahu na pomoć gata(n)ja ali kantan'ja njih veras.

27 Slava segasvitnja.

48 Govori Nabukodonosor barunom svojim.

86 Učini se noć.

94 Prilika.

102 Skupost nigdar sita.

105 Ja zabiljivati zora.

112 Kralj skupiv viće govori.

129 Odgovor vićnikov.

151 Kralj govori Olofernu.

164 Hil'jad je tisuća. Biše piših sto i dvadeset tisuć, konjikov dvanadeste tisuć.

205 Zastava Oloferna s svojim taborom.

235 Kakov biše Oloferne.

245 Šest veziri i tokoj subaše staše oko njega na kolo.

253 Olofernji povodnici.

279 Prilika. Josue s vapjem i s trumbitami leviti obajde grad Hjeriko i miri od grada sami padoše.

281 Prilika. Mojses govoreći na gori s Bogom, puk se pristraši i odstupi od gore čuvši trublje i glas straša(n) Božji.

291 Gdi je velika množ, kad zavapi(j)e, ptice, ke nad njimi uzlete, padu jer se rastupi ajer ter se ne moć budu uzdaržati.

302 Prilika. Pruzi su kobilice ke pokriše polje od Egipta, ne hteći Farau(n) pustiti puk božji. I toj bi osmi bič, jer parvo toga dao im biše Bog inih nevolj kih bi u vseje deset.

346 Prilika. Kad je zal oblak i fortuna, mornar se boji na moru, a težak na polju, svaki se zlu nadi(j)ući. Tako se svi jaše bojati videći fortunu sile Olofernje.

359 Tako govore jer se bojahu da jih ne pobi(j)e pridavši se.

382 Hotiše da adoravaju Nabukodonozora kako boga. Protiv toj oholiji ovdi pisac govori.

407 Pod hvojami koga godi stabla velika boge svoje čtovahu.

419 Misec dan sta totu, dokla se zbere vojska.

424 Jaše se bojati Židove.

438 Drom ali dru(m) zove se put općeni.

444 Bogu se jaše priporučati.

447 Cilici(j) harvacki se zove vrićišće.

450 Molitva puka jerosolimskoga.

461 Žartja: sacrificia.

469 Jer zaja(m)ši u susid sude i pratež diliše se od Egipta po riči Božjoj. Ki (j)e voljan jednomu vazeti, a drugomu dati. Kakono koga je sve ča je gdi.

510 Ovo je bilo kad gredihu od Egipta. Josue se s Amalekom bi(j)aše. Mojses na goru moleći staše. Kada dvigniše ruke, dobivaše puk njegov, kad jih spušćaše, dobivahu nepri(j)atelji. Jaše mu podaržati ruke ki s njim bihu i tim dobiše Amaleka.

525 Oloferne se razsardi čuvši ali vidivši da se neće pridati strane israelske.

540 Prilika.

543 Govoren'je Akiora u ko(m) skazuje Holofernu stvari puka israelskoga.

602 Veliku svitlost zove sunce.

624 Pozlobiše Akiora ki pravo govoraše. Da Bog ga ne ostavi, budi da i on biše poganin, tada vojvoda od Amoniti.

636 Gog. Magog. Toj su imena židovska. Tako govore rugajući se.

638 Na prahu ča se upiše, smarsi se; a ča se po salbu(n)u si(j)e, ne nikne. Tako je zamani dobar svit ki se daje oholim ki neće slišati, kako ovi ne slišaše Akiora.

649 Prilika.

656 Govori Oloferne Akioru.

673 Betuli(j)a, grad ki najpri podstupi došad u zemlju židovsku. Simon je bio jedan od sinov Jakoba koga kolino daržaše Betuli(j)u.

685 Dovedoše Akiora u Betuli(j)u.

690 Govoren'je Akiora Betuli(j)anom.

703 Molitva Betuli(j)ani Bogu.

714 Tiše Akiora.

727 Jur bi večer. I tad Ozi(j)a zva Akiora i pope na večeru.

737 Uči se ovdi kako imaš gosta počtovati.

758 Ne biše bo vrime toga.

764 Ps(alam). Nisi dominus custodierit civitate(m), frustra vigila(n)t, qui costudiunt eam.

767 Imiše mar: imiše pomnju.

773 Isteče sunce. Titan to je ime sunca ko je mnozimi imeni zvano od starih poet.

776 Ki na gori stražu činjahu, vidiše gredući vojske i jaše Boga moliti.

793 Oloferne odvrati vodu Betuli(j)anom. Studence, ki bihu pod grado(m), čini čuvati.

813 Odkol izvan nimaše vode do dvadeset da(n), jaše zlo stati žajom.

826 Tuže na Ozi(j)u da se ne hti do parve dati.

849 Bogu se mole grih svoj spovidajući.

860 Ozi(j)a bi pečala(n) čuvši da će se pridati. Da li još imaše ufan'je u Bogu.

878 Prilika. Odgovor Ozij(e) grajanom ki se hotihu pridati.

890 Do pet da(n) staviše rok. Ako jim dotla Bog ne pošlje pomoć, da se pridadu.

895 Judith.

920 Sirij i Pas zovu se zvizde nike ke' ističu kad su najveći krisi.

923 Jur bihu tri lita i šest miseci da biše obudovila Judita.

927 Judita kara ih cić roka toga od pet dan.

947 Jer zavedeni biše u Babiloniju.

948 Angose: nevolje.

963 Popo(m) govori: Abram, Isak, Jakob.

983 Ozi(j)a s popi pohvališe karan'je Juditino.

991 Judita da jim red da za nju mole i su noć propuste vanka grada.

1000 Blagosloviv (j)u, od nje se diliše.

1011 Molitva Juditina.

1016 Ki ovašćiniše: budući Jakob s narodom svo(j)im kon grada Sale(m) u zemlju kananejsku, Sike(m), sin Emora poglavice od grada, zagledav Dinu, hćer njegovu, ugrabi (j)u i pomča u grad. Zatim ju isprosi u Jakoba da mu bude žena, i pri(j)aše obrizova(n)'je. Ništar manje treti dan Simeon i Levi, bratja nje, s ljudmi svo(j)im i s oružjem skočiše u grad i porubiše, muže pobiše, žene i ditcu odvedoše. Dinu oteše i pojdoše.

1035 Kad Čarljeno more potopi egipsku vojsku ka tiraše puk božji.

1050 Krov, te(m)pal.

1085 Van krova: van kuće.

1088 Kako se ureši Judita.

1104 Kako Judita veće liposti da uresi ner ureha njoj, budi da vele biše urešena.

1108 Prilika.

1128 Ovo biše Bersaba, žena Uri(j)e, ku David vidivši obljubi, a da red da on zgine u vojsci.

1129 Dvima grisi bi spet: zavodiostvom i ubojstvom.

1130 Sike(m): ov ugrabi Dinu od ke smo rekli zgara na glavu ovoga libra.

1133 Ovo je Susana, žena Joakina, na ku se starci namuraše. I ona ne pristavši k njim, nalagaše na nju, i našad u laž, pobi(j)eni biše kamen'jem. Zato di: kim sva laž da žalost.

1135 Ovo je bila Tamar, hći Davidova od Maake, na ku se namura Amon, sin Davidov od Akinoe. Učini se nemoća(n) i da red da mu ona nastoji. I učini (j)oj silu. Zato brat nje Absalon, jer bihu jedne matere, zvavši ga na večeru, čini ga ubiti.

1136 Asuer, kralj od Persi(j)e, kraljicu Vastu pusti jer se ne haja priti kad ju zoviše. Na misto nje oda svih obra Hesteru Židovinku jer najliplja biše.

1139 Ovu obljubi Sanson. I on odašadši, poja ona drugoga muža. Kad se varnu, ne daše mu k njoj. Zato on lisicam na rep oganj navezavši, pusti u žita njih i požga.

1141 Ovo je bila Dalida kojoj Sanson pravivši u čem biše jačina njegova, uspi ga na krilo, ostriže mu vlase, osta nejak i uhitiše ga nepr(i)jatelji.

1147 Poete govore da Apolo zagledav u Dafnu, hćer Peneja, jer u svoj Tesaliji biše najlipša, ja tirati. Ona pobiže i obrati se u javor.

1149 Takoje Pan tira Siringu cića liposti. I ona, da ju ne uhiti, obrati se u tarst.

1151 Ovo je Diana, božica prelipa, ka z divicami love lovljaše.

1155 Di(j)aniru, hćer Cene(j)a, jer vele lipša biše, mnozi prošahu. Otac odluči dati (j)u tomu ki dobude boreći se. Bori se Herkules sa Akelojom i dobi ga. Da bi, di, ovu vidil: ali se ne bi boril, ali bi se vargal da ostavi nju, a pojde za ovom.

1159 Paris, sin kralja Pri(j)ama, odvede Helenu u Troju. Ne hti ju vratiti. Cić toga Garci podsedoše Troju. Deset lit ju arvaše, napoko(n) pri(j)aše i razsuše.

1166 Blagosloviše Juditu kad izide iz grada.

1172 Sunce istekši, straža srite Juditu.

1187 Kako se Judita zgovara sa stražani.

1209 Oloferne ju čini priti prid sobom.

1215 Prilika.

1217 Ovo je bio Polidektes, kralj od Serifa otoka, ki se okameni kad mu ukaza glavu od Meduse Persej, sin Jovetov i Dana(j)e. Ku glavu tko godi vi(j)aše, zakamenjaše se. To pišu poete. Zato di ovdi da Oloferne sta kako zakameniv se gledajući Juditu.

1233 Kako se Judita pokloni Olofernu.

1236 Oloferne govori Juditi.

1249 Judita govori Olofernu.

1301 Prilika.

1310 Hvale lipost i razum Juditin.

1324 Oloferne reče Juditi.

1338 Kako Oloferne odredi stan Juditi osoba i da milost da u noći more izhoditi moliti Boga svoga.

1346 Da se ne ockvarni jidući ča biše hranjeno u zakonu.

1376 Kako Oloferne četvarti dan zva Juditu hoteći da s njim pribiva.

1383 Vagav, vratar Olofernov.

1389 Odgovori Judit Vagavu.

1401 Prilika.

1415 Govori Oloferne Juditi posadiv ju kon sebe za večero(m).

1421 Odgovara Judit.

1431 Govore(n)'je protiv zalih u žartju i pitju.

1437 Noe opi se i zaspa odkriven. Kama sina prokle jer se naruga. Sema i Jafeta blagoslovi, ki ga pokriše.

1440 Lot(a) hćere opo(j)iše, s pi(j)anim spaše i rodiše. Stari(j)a rodi Moaba od koga bi narod od Moabiti. Mlaja rodi Amona od koga bi narod od Amoniti. Zato di: Oni kim biše ća, a to otac, učini jih ma, a to matere svo(j)ih sinov.

1444 Esau za zdilu leće proda prav parvoroje(n)'ja svoga bratu Jakobu. Tim izgubi otčev blagoslov.

1448 Ovo bi, kad od Egipta diliv se, gredihu pustinjo(m) s Mojsesom.

1452 Sini Hele popa umicahu meso onim ki činjahu posvetilišća. Cić toga biše ubi(j)eni od nepri(j)atelj, a od njegove kuće veće ne bi pop, jer jih ne pokara, kako imaše.

1456 Aleksandar pjan ubi Klita, baruna svoga. Kada se razabra jutri dan, ja pitati gdi je Klit i od žalosti ne htiše jisti. Hteći i sam umriti, da ini ga pripraviše.

1460 Centaure, ki s njim mejašahu, zva na svoj pir Peritov, kralj od Lafiti. Oni, objivši se i opivši, pohitiše za žene. Za to ih pobi.

1464 Saki jest bio niki narod u Persi(j)u, kih budući vojska mnoga, kralj Cir od Persi(j)e čini se bižati ter ji(m) pusti okol pun vina i brašna svakoga. Oni sedoše tuj piti i jisti. Kad biše puni, razlegoše se. On na nje pripusti i pobi jih.

1466 Lacid, Krisip, Arceslav: toj su bili naučeni filozofi, da garlu se daše. Niki, di(j)u, umri vino pi(j)ući, a niki cić toga utarpiv, upadši pogibe.

1468 Karon je ki brodi duše u paklu, kako di(j)u poeti.

1472 Antiok, kralj od Sirije, ki Rimnjano(m) rat učini, pjan bi svo(j)ih, a oni ga ubiše.

1482 Marko Antonij velik biše žarlac i opi(j)avac. Pobi vele grajan. Polaču vlastelina jednoga darova kuhaču svomu jer mu biše ugodno skuhao. Pjan u viće bljuva. Obljubi Kleopatru, kraljicu od Aleksandri(j)e, a ženu pusti, ka biše sestra Oktavi(j)ana cesara, i s toga pogibe.

1483 Koliko zlo dohodi cića garla.

1499 Vraća na počitan'je histori(j)e govoren'je.

1505 Kako pjani gredihu ki se čtovaše s Holofernom.

1534 Oloferne zaspa.

1551 Molitva Judite kad hoti ubiti Oloferna.

1568 Kako ga ubi jednom ruko(m) za vlase uhitiv ga, a drugo(m) koljući.

1574 Sarv: sarvan'je.

1587 Prilika.

1610 Govori Judita puku prišad u grad, ubiv Oloferna.

1637 Kako se Ozi(j)a obeseli.

1639 Prilika.

1646 Govori Ozi(j)a puku i Juditi.

1677 Kako se Akior pristraši ugledav glavu Olofernju i prija viru židovsku i pribiva u Betuli(j)u do smarti s obitel'ju svojom, videći moć Boga israelskoga.

1686 Kako Judit red da da zatiraju vojsku.

1712 Akior se obrati.

1722 Dan se učini.

1746 Kako Vagav, vratar, zavapi ugledav Oloferna prez glave.

1758 Prilika.

1765 Kako se vojska pristraši i poča bižati.

1768 Prilika.

1786 Ozi(j)a mače i liste pisa po mistih da tiraju vojsku ka bižaše.

1798 Prilika.

1814 Protiv oholim.

1826 Kako od Jerosolime dojdoše popove i hvališe Juditu.

1831 Jer u zakonu ockvarnjen biše ki se takniše martva človika. Pop jih očišćaše škropeći vodo(m) u koj biše lug krave čarljene, močeći u njoj isop.

1842 Vij dostojanstvo čistinje udovičke.

1854 Hvala smin'ja i hrabrosti Juditine.

1859 Delbora proročica i Barak, sašad z gore Tabor z deset tisuć sinov israelskih, razbiše veliku silu vojske kralja Jabina od Kananeje prid kimi biše Sisara.

1869 Sisara. Ovi sam bižeći, pribiže k Jaheli, ka budući od puka israelskoga, čineći se da ga će skriti, pokri ga pak mu zabi čaval jedan u slipo oko i ubi ga.

1870 Siba smetnju učini protiv Davidu, hteći gospodovati. Vojvode Davidovi obsedoše ga u Abelu. Žena razumna, da se grad ne razaspe, čini mu glavu usići, varže ju nji(m) niz mir. Zato se vojska dviže, a grad osta prost.

1879 Palas piše se oružna jer di(j)ahu da je božica od arvanje. Diana di(j)ahu da je božica od lova, zato se piše sa strilami. Pea(n) ali Apolo, nje brat, tokoj nosi strile.

1881 Ovo je bila Hekuba, žena kralja od Troje Pri(j)ama, ka čineći se nič otajno govorit Polinestoru, kralju od Traci(j)e, nos mu odgrize. Jer on biše zgubio sina nje Polidora koga k njemu biše poslao Prija(m) z blagom mnozim bojeći se. Kad Garci podsedoše Troju i kad zgibe Troja, on ubi Polidora za uzeti sebi blago ko biše donio.

1885 Suzub muških vojask stahu Amazonke ke, da mogu bolje kopjem vladati, prisicahu sas desni.

1888 Hipolita i Pantasileja jesu bile poglavice od Amazoni.

1893 Ovo je bila Semiramis, kraljica od Asiri(j)e ka, kose pletući, ču da se je Babilo(n) od nje odvargao. Ne splete druge kose dokla ga opet ne pri(j)a.

1896 Zamate bihu ki stahu na usta Tanaje rike, s kimi i žene vojevahu, ke ne mogahu pojat muža dokle ne ubijahu nepri(j)atelja svojom rukom. Taj zakon biše.

1901 Spartani ali Lacedemonesi, videći da jih će potsesti kralj Pir, hotihu žene dati van na otocih. One ne htiše, hoteći i one braniti grad ali s njim zajedno poginuti. I tako se nosiše da jih on ne more pri(j)ati.

1905 Cimbri sada se zovu Flamengi. Naskočiše Itali(j)u, učiniše škodu veliku Rimnjano(m). Marij razbi jih. Žene ke s njimi bihu ubiše se da ne pridu žive u ruke nepri(j)atelj svo(j)ih.

1909 Ovo je bila Atla(n)ta, hći Cene(j)a kralja od Arkadi(j)e, ka s Meleagro(m) i s inimi gospodičići garčkimi naskočivši prasca divjega u Kalidoniju, parva ga ustrili. I kad ga ubiše, Meleagar ga njoj prisudi.

1922 Protiv tašćoj slavi.

1970 Kantika ali pisan Juditina.

2026 Saužgi djački se zovu holocausta.

2061 Ovoj su tri ke predu naš život. Lakesis tumači se ždribnica jer ždribe miče života našega potežući žicu s preslice. Kloto vartnica jer varti vreteno(m) sučući tu žicu. Atropos tumači se: prez obraćen'ja jer se obratiti ne more mito(m) nijedni(m) da ne čini konac života našega žicu tu pririzujući. Ovej tri biližaju tri vrimena života našega: vrime ko će biti, ko jest, ko je bilo. Ko će biti, iztežu žicu. Ko jest, varti ju ali suče. Ko je bilo, jur smotanu žicu pririzuje svemu čineći konac. Ovdi zato di da trudne jur bihu Juditin život predući jer ona dugo živi: sto i pet lit.

2072 Kako puk plaka smart Juditinu.